AN INVESTIGATION OF THE CONCENTRATION OF FREE AMINO ACIDS IN TONSILS

YUTAKA NODA, NORIMASA MIYAKOGAWA, KEN-ICHI KURITA, YOSHITAKA ARAKAKI, CHIKAKO KIYUNA, TAKASHI AKAMATSU, MIEKO MATSUMURA
1977 Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho  
doi:10.3950/jibiinkoka.80.644 fatcat:spsi2pgohrefpiq53pde7orlge