The levels of adipocyte protein, a transporter of fatty acids, and adiponectin in the adolescents presenting with obesity and their relationship with the distribution of the adipose tissue

P L Okorokov, O V Vasyukova, A V Vorontsov, A V Ilyin, V P Vladimirova, E V Averkieva
2014 Problemy Endokrinologii  
doi:10.14341/probl201460213-19 fatcat:44y4dznyynf3rjla7rhtnm5ayy