Laboratory? or Fertility? in Ectopic Pregnancy Management

Gülhan Güneş Elçi, Erkan Elçi, Numan Çim, Recep Yıldızhan
2017 Van Medical Journal  
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde son üç yılda ektopik gebelik tanısı ile tedavi edilen olguların tanı ve tedavi yaklaşımlarının irdelenerek tedavi başarı oranlarımızın belirlenmesidir. Yöntem ve Gereçler: Haziran 2013-Kasım 2016 tarihleri arasında ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 140 olgunun bilgilerine ulaşılabilen 111 olgu yaş, gravida, yaşayan çocuk sayısı, önceki gebeliği, kontrasepsiyon yöntemi, pelvik cerrahi öyküsü, hemodinamik stabilite, başlangıç β-hCG düzeyi,
more » ... hCG düzeyi, ultrasonografide batında serbest sıvı bulunup-bulunmadığı, adneksial alanda bulgu varlığı, bekle-gör yöntemi, methotrexate (MTX) ve cerrahi tedavi edilen olgu sayısı retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 29±5,6, obstetrik öykülerinde; önceki gebelikleri abortus %12,6 (n=14), sezaryen ile doğum %12,6 (n=14), vajinal yol ile doğum %39,6 (n=44) idi. Daha önceki gebeliğinde ektopik cerrahisi geçirme oranı %3,6 (n=4) ve olguların %17,1'inde (n=19) geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsü vardı. İlk başvuruda olguların %21,6'sında (n=24) hipovolemik bulgular mevcuttu, %78,4 olgunun (n=87) hemodinamisi stabil ve ektopik gebelik rüptür bulguları yoktu. Bu olguların ilk yaklaşımlarında ise, %23,4'ü (26) sadece izlenirken (bekle-gör), %55'ine (n=61) medikal tedavi, %21,6'sına (n=24) cerrahi tedavi uygulandı. Bekle-gör yaklaşımında bulunulan olgularda başarı oranı %77, tek doz MTX tedavisinin başarı oranı %64 bulundu. Methotrexate tedavisi alan 2 olguda 2.doz MTX ile başarı elde edilemeyince cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi tedavi uygulanan 52 olgudan %75'ine (n=39) salpenjektomi, %19,2'sine (n=10) salpingostomi, %2'sine (n=1) salpingotomi ve %3,8'ine (n=2) overyal wedge rezeksiyon yapıldı. Sonuç: Rüptür bulguları olmayan, genel durumu stabil hastalarda methotrexate ve bekle-gör tedavisi ilk seçenek olarak önerilebilir. Cerrahi tedavi genellikle genel durum ve fertilite durumu düşünülerek tercih edilmeli ve tedavide organ koruyucu cerrahi ön planda tutulmalıdır. ABSTRACT Objective: The aim of this study is to evaluate diagnostic and treatment modalities with our treatment success rates of patients treated due to ectopic pregnancy. Materials and Method : 111 out of 140 patients treated due to ectopic pregnancy whose information could be accessed were evaluated considering; age, gravidity, contraceptive method, history of pelvic surgery, hemodinamically stability, first β-hCG values, presence of free abdominal fluid, ultrasonographic findings suggesting adnexal masses, the number of treatment approaches as wait and see, Methotrexate and surgery in time period between June 2013 and December 2016. Results: Mean age of the patients was 29-5,6, previous pregnancies with abortion 12,6%, cesarean 39,6%, vaginal delivery 3,6%, previous surgery due to ectopic pregnancy 17,1%. 21,6% of the patients were with hypovolemic findings and 78,4% of the patients were hemodynamically stable without rupture findings in the first attendance. In initial management, 23,4% of the patients had wait and see treatment, 55% (n=61) of the patients had medical treatment, 21,6% (n=24) of them had surgery. Success rate was 77% in the patients treated with wait and see and 64% was in the patients treated with single dose Methotrexate. Surgery was performed to two patients with failed two dose of Methotrexate treatment. 75% salpingectomy 19,2%, salpingostomy 2%, salpingotomy and 3,8%, ovarian wedge resection was performed to 52 patients with surgical treatment. Conclusion: Methotrexate and wait and see treatment modalities can be offered as the first choice to the patients without rupture findings, and stable conditions. In surgical treatment, fertility preserving surgeries should be the first choice considering vital findings and fertility desire.
doi:10.5505/vtd.2017.94547 fatcat:6ymnxh2p7jbizedl7y5nwabar4