Influence of press, radio, television and Internet on contemporary purchasing behavior
Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania nabywcze

Justyna Gerlach
2018 Współczesne Problemy Ekonomiczne  
Wprowadzenie Rozwój ogólnodostępnych mediów informacyjnych i rozrywkowych w znaczny sposób zmienił postrzeganie produktów i usług przez konsumentów. Dzięki rozwojowi i ewolucji mediów możliwe stało się powiększenie zasięgu rynku zbytu, a co za tym idzie możliwości nabywczych społeczeństwa, posiadającego dostęp do globalnej sieci medialnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju mediów w układzie chronologicznym i wpływu jaki w tym czasie miały na konsumentów i ich nabywcze decyzje.
more » ... ze decyzje. Scharakteryzuję najbardziej wpływowe media i sposoby ich wykorzystania w celach marketingowych i reklamowych. Prasa i reklama drukowana Potrzeba przekazywania bieżących informacji była główną przyczyną rozwoju prasy, dzięki czemu stała się ona podstawowym elementem komunikacji społecznej. Czaso piśmiennictwo rozwijało się błyskawicznie reagując na zachodzące zmiany społeczne, mentalne, odkrycia geograficzne, przyrodnicze czy medyczne. Prasa była pierwszym medium, które było w stanie wywrzeć wpływ na przemiany zachodzące na świecie. Dzięki odpowiednim artykułom można było wywołać zamieszki społeczne, wpływać #0#
doi:10.18276/wpe.2018.18-01 fatcat:faibudzvvjfcnmjysq6kvt2rd4