Surgical Treatment Results of Lower Eyelid Ectropion

Nazire Terzi, Rahmi Duman, Ceyda Başkan, Mehmet Balcı, Sibel Özdoğan
2013 Acta Oncologica Turcica  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada alt göz kapağına ektropiyon nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastalardaki sonuçlarımızı değerlendirmek amaçlandı. Yöntemler: Ağustos 2008 ve Haziran 2011 yılları arasında kliniğimizde ektropiyon operasyonu uygulanmış 28 hastanın kayıtları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, cerrahi öncesi ve sonrası görme keskinliği, ektropiyonun derecesi kaydedildi. Uygulanan cerrahi teknik, cerrahi sonrası tedaviler ve cerrahiye bağlı oluşan komplikasyonlar
more » ... t edildi. Bulgular: Çalışmaya Ankara Onkoloji Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünde ektropiyon cerrahisi uygulanmış 28 hasta alındı. Bu hastaların 18'i erkek, 10'u kadındı. Ortalama yaş 63,2 yıl olup 31 ile 81 arasında yaş dağılımı değişmekteydi. Hastaların ortalama takip süresi 14 (7-22) aydı. 28 Hastanın 10'u sağ alt göz kapağı, 11'i sol alt göz kapağı, 7'si bilateral alt göz kapağından opere edildi. Ektropiyon etyolojisinde sırasıyla involüsyonel (n=17), skatrisyel (n=7), mekanik (n=4) faktörler yer almaktaydı. İnvolüsyonel ektropiyon olgularında Kuhnt-Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu, skatrisiyel ektropiyon olgularında vertikal uzatma (cilt grefti veya lokal fleple ile), mekanik ektropiyon olgularımızda ise mukozal greft ve yanak veya alın rotasyon flebi ile kombine onarım yapıldı. Sonuç: Kliniğimizde ektropiyon cerrahisi genellikle involüsyonel sebeplerle uygulandı. İnvolüsyonel sebeplerle oluşan ektropiyon cerrhisinde Kuhnt-Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu ile başarı oranının çok yüksek olduğu saptandı. Alt göz kapakları, fonksiyonel olarak göz küresini korumaları yanında, estetik olarak da önemli yapılardır bu yüzden deformitelerinin onarımları titiz bir çalışmayı gerektirdiği unutulmamalıdır. ABSTRACT Objective: We tried to evaluate the results of the patients that had inferior eye lid ectropium surgery. Methods: The records of 28 patients that had ectropium surgery in our clinic between August 2008 ve June 2011 were examined retrospectively. The age, gender, visual acuity before and after surgery and the grade of the ectropium were recorded. The performed surgical method, applied treatments after surgery and the complications due to surgery were all noted. Results: 28 patients that had ectropium surgery in Ankara Oncology Hospital Eye Clinic were included in the study. 18 of them were male, 10 of them were female. Average age was 63,2 years old and the distribution of the age was between 31 and 81years. The average follow up period of the patients were 14(7-22) months. The 10 of the 28 patients were operated from right inferior eye lid, 11 from left inferior eye lid and 7 from bilateral inferior eye lid. The etiology of the ectropium includes respectively involutional, (n=17), scatrical (n=7) and mechanical(n=4) factors. Kuhnt-Szymanowski technique with Smith modification, vertical elongation(skin greft or local fleb) and combinated repair with mucosal greft and cheek or forehead fleb was performed respectively in involutional, scatrical and mechanical ectropium cases. Conclusion: Ectropium surgery was performed especially for involutional reasons in our clinic. Kuhnt-Szymanowski technique with Smith modification was found more successful in involutional ectropium cases. Inferior eye lids are important functionally in protecting eye ball as well as esthetically in appearance so it is important not to forget to be sensitive in repairment of their deformities. Resim 1. İnvolusyonel ektropiyon olgusu. Hastaya Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu yapılmıştır.(A) Ameliyat öncesi görünüm (B) Postoperatif birinci hafta görünümü Resim 2. İnvolüsyonel ektropiyon olgusu. Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu ile onarım yapılmıştır. (A) Ameliyat öncesi görünüm (B) Postoperatif birinci hafta görünümü Resim 3. İnvolüsyonel ektropiyon olgusu. Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu ile onarım yapılmıştır. (A) Ameliyat öncesi görünüm (B) Postoperatif üçüncü hafta görünümü Resim 4. İnvolusyonel ektropiyon olgusu. Hastaya Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu yapılmıştır. (A) Ameliyat öncesi görünüm (B) Postoperatif birinci aydaki görünümü Resim 5. Xeroderma pigmentosuma sekonder gelişmiş tek taraflı skatrisyel ektropiyon olgusu. Hastaya tam kalınlıkta cilt grefti ve tarsorafi yapılmıştır.(A) Ameliyat öncesi görünüm (B) Postoperatif birinci hafta görünümü
doi:10.5505/aot.2013.78941 fatcat:wb7ce5crdjdptp63nv74zw7hr4