Антибіотикоасоційована діарея: роль пробіотиків у лікуванні та профілактиці
Antibiotic-associated diarrhea: the role of probiotics in the treatment and prevention

І.М. Скрипник, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна, Н.П. Приходько, Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
2021 Ukrainian Medical Journal  
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна Анотація. Антибактеріальні препарати, як і будь-які лікарські засоби, мають певні побічні ефекти, зокрема одним з них є діарея, спричинена їхнім застосуванням. У статті розглянуті основні причини розвитку антибіотикоасоційованої діареї, форми захворювання, особливості діагностики та етіотропного лікування. На підставі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників представлені дані щодо застосування пробіотиків з метою
more » ... иків з метою профілактики та лікування антибіотикоасоційованої діареї. Розглянуті можливості використання пробіотиків, зокрема Bifidobacterium lactis BB-12® та Lactobacillus acidophilus LA-5® для профілактики ускладнень антигелікобактерної інфекції, вплив їх на глікемічний контроль та ліпідний профіль пацієнтів. Ключові слова: антибіотикоасоційована діарея, пробіотики, Bifidobacterium lactis BB-12®, Lactobacillus acidophilus LA-5®. Широке застосування антибактеріальних препаратів дозволило людству вирішити ряд проблем інфекційного походження, але водночас це спонукало до появи нових ятрогенних захворювань, зокрема антибіотикоасоційованої діареї (ААД). ААД -це ≥3 епізодів неоформлених випорожнень протягом ≥2 послідовних днів, які виникають на фоні або протягом 2 міс після застосування антибактеріальних засобів. Частота виникнення ААД у популяції коливається в межах 5-35% випадків і залежить від віку пацієнта та виду антибіотиків [1]. ААД вважають переважно внутрішньолікарняною патологією (20-25%), яка у деяких випадках може досягати 60% [2]. Проте останнім часом спостерігається тенденція до зростання частоти цього ускладнення серед амбулаторних пацієнтів [3] [4] [5] . Застосування будь-яких антибіотиків може викликати діарею, особливо тих, що впливають на анаероби. Проте частіше прийом амінопеніцилінів, цефалоспоринів II і III поколінь, лінкоміцину та кліндаміцину пов'язаний з високим ризиком розвитку ААД [6-8]. Важливо відзначити, що парентеральний шлях введення антибіотика не має переваги над пероральним шляхом як профілактики ААД. При парентеральному введенні антибіотик впливає на мікробіоту опосередковано -через слину, жовч, секрет кишечнику [9, 10] . Факторами ризику розвитку ААД є: призначення кількох антибіотиків одночасно або у високих дозах, нераціональне їх застосування; вік пацієнтів <5 років та >65 років; наявність супутньої патології, зокрема цукрового діабету, запальних захворювань кишечнику; одночасний прийом інгібіторів протонної помпи; тривала госпіталізація; оперативні втручання та інвазивні процедури [11, 12] . Abstract. Antibacterial drugs, like any drug, have certain side effects, in particular, one of them is diarrhea caused by their use. The main reasons for the development of antibiotic-associated diarrhea, forms of the disease, features of diagnosis and etiotropic treatment are considered in the article. Based on the publications of domestic and foreign researchers, data of probiotics prescription for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea are presented. Possibilities of using probiotics, in particular Bifidobacterium lactis BB-12® and Lactobacillus acidophilus LA-5®, for prevention of complications of antihelicobacter infection, their influence on glycemic control and lipid profile of patients are described.
doi:10.32471/umj.1680-3051.142.203410 fatcat:y2c2iwp5ovbddn34g2gicyh4xm