FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ İLE İLGİLİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI THE READINESS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ACID, BASE AND SALT SOLUTIONS

Yayın Geliş, Tarihi
2018 unpublished
Öz Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği ile ilgili hazırbulunuşluklarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 3. sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı katılmıştır. Tarama modeli ile yürütülen araştırmada öğretmen adaylarından kimyasal maddenin adını, türünü ve sulu çözeltisinin elektriksel iletkenliğini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz ile
more » ... miştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun kimyasal bileşikleri doğru olarak adlandırdıkları ve bir öğretmen adayının magnezyum nitratı asit olarak belirtmesi haricinde diğer kimyasal maddelerin türü için tüm öğretmen adaylarının doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. Az sayıda öğretmen adayının asit ve bazların, önemli bir bölümünün ise tuzların sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmediğini düşündükleri saptanmıştır. Abstract The aim of this research is to examine the readiness of science teacher candidates on electrical conductivity of acid, base and salt solutions. 25 teacher candidates studying at third grade at the Department of Science Education have participated in the research. The study was conducted using the survey model. Teacher candidates were asked to express the name and kind of chemical substance and the electrical conductivity of the aqueous solution. Data obtained from the study were analyzed using descriptive analysis. As a result of the research, it was determined that most of the candidate teachers named the chemical compounds correctly. All teacher candidates gave the correct answer for the type of chemical substances. But one teacher candidate expressed that magnesium nitrate is an acid. It was determined that a small number of teacher candidates thought that acids and bases did not transmit electrical current. A significant part of teacher candidates thought that aqueous solutions of salts did not transmit electrical current.
fatcat:rrqhhsouija3rpuuutzbgoib44