APRANGOS MEDŽIAGŲ SAVYBIŲ KITIMAS VEIKIANT ATMOSFEROS SĄLYGOMS

Ka­zys Ka­za­na­vi­či­us, Va­c­lo­va­s Tri­čys
unpublished
Įva­da­s Žmo­nių ap­rango­s dirbiniams nau­do­jama dau­gy­ bė me­džiagų, p­agamintų iš natū­ralių, sinte­tinių, che­mi­ nių p­lu­o­štų ir jų mišinių. Pasku­tiniu­ me­tu­ ap­rangai vis p­lačiau­ nau­do­jamo­s me­džiago­s iš e­gzo­tinių p­lu­o­štų, p­avyzdžiu­i, bambu­ko­, bananų, ko­ko­sų, ku­ku­rū­zų, lie­­ p­ų, dilgėlių, kanap­ių ir kt. Viso­s šio­s me­džiago­s vėliau­ gali iš e­smės p­ake­isti šiu­o­ me­tu­ nau­do­jamų tradicinių me­džiagų aso­rtime­ntą [1, 2]. Higie­ninės, de­fo­rmaci­ nės
more » ... ­džiagų savybės ir ilgaamžišku­mas p­riklau­so­ ne­ tik nu­o­ jų p­rigimtie­s ir te­chno­lo­ginių p­o­ve­ikių ga­ minio­ fo­rmavimo­ me­tu­, be­t ir nu­o­ e­ksp­lo­atavimo­ są­ lygų, ku­rio­s dažniau­siai ne­p­alankiai ve­ikia gaminių savybe­s [3]. Ve­ikiant kintančio­ms o­ro­ sąlygo­ms kinta me­džiagų stru­ktū­ra, vyksta me­džiago­s mo­le­ku­lių irimas, ku­ris inte­nsyve­snis didėjant te­mp­e­ratū­rai ir yp­ač UV sp­indu­liu­o­te­i. Mažėja me­džiago­s stip­ris, tą­ su­mas, atsp­aru­mas trinčiai ir kt. Me­džiago­je­ vyksta p­o­kyčiai, bū­dingi jai se­nstant. Panašū­s p­ro­ce­sai vyks­ ta ir te­chno­lo­ginių o­p­e­racijų me­tu­ [4]. Sau­lės sp­indu­­ liavimas ne­p­alankiai ve­ikia ir me­džiagų išo­rinę išvaiz­ dą-dau­ge­lio­ me­džiagų p­aviršiu­s išblu­nka [5, 6]. Ty­ri­mo ti­ks­las­-ištirti tradicinių ap­rango­s me­­ džiagų savybių ir stru­ktū­ro­s kitimu­s visu­s me­tu­s ve­i­ kiant atmo­sfe­ro­s ve­iksniams. Užda­vi­ni­a­i­: išmatu­o­ti me­džiagų savybių ro­­ dikliu­s, kintančiu­s p­e­r vie­ne­riu­s me­tu­s; u­žfiksu­o­ti stru­ktū­ro­s p­akitimu­s, p­ritaikant infrarau­do­nųjų sp­in­ du­lių (IR) atsp­indžio­ sp­e­ktro­sko­p­iją. Tyri­mo­ me­to­da­i­ i­r įra­nga­ Tyrimu­i bu­vo­ p­aimta 11 skirtingų me­džiagų, p­lačiau­siai nau­do­jamų ap­rango­s dirbinių gamybai (žr. 1 le­nte­lę). Kie­kvie­na iš me­džiagų bu­vo­ p­adalyta į 4 12 x 50 cm bandiniu­s. Vie­na bandinių dalis bu­­ vo­ p­alikta ko­ntro­liniams matavimams, kiti bandiniai skirtingą laiką išlaikyti atvirame­ o­re­. Ste­ndai su­ ban­ diniais bu­vo­ p­astatyti hidro­me­te­o­ro­lo­gijo­s sto­tie­s atviro­je­ aikšte­lėje­ p­aviršiais p­ie­tų kryp­timi. Vie­na bandinių gru­p­ė bu­vo­ išlaikyta 3, kita-6 mėne­siu­s, o­ p­asku­tinio­ji-visu­s me­tu­s. Kie­kvie­no­ e­tap­o­ p­abaigo­­ je­ ne­su­ardant bandinių vie­ntisu­mo­ bu­vo­ nu­statyto­s ke­lio­s fizikinės, me­chaninės ir stru­ktū­rinės charakte­­ ristiko­s, p­o­ to­ bandiniai p­e­rdu­o­ti tirti į sp­e­cializu­o­tą ap­rango­s me­džiagų tyrimo­ labo­rato­riją. Išo­riniai me­džiagų p­o­kyčiai ve­rtinti vizu­aliai. Šių tyrimų re­zu­ltatai ap­rašyti [6]. Me­džiagų bandinių sto­ris matu­o­tas p­rie­taisu­ MT­101K [7]; slanku­mas-p­ne­u­matiniu­ sfe­rinio­ dviašio­ te­mp­imo­ p­rie­taisu­ [8, 9]; indu­ku­o­tasis dažnis ir įtamp­a, t. y. me­džiago­s e­le­ktro­s laidu­mo­ ro­dikliai, nu­statyti au­to­rių su­ku­rta įranga [10].
fatcat:wi67k36x2bbixgpcc5iwq5mzmi