Amputacija donjeg kapka u terapiji tumora kapaka

Anica Bobic-Radovanovic, Zoran Latkovic
2007 Acta chirurgica iugoslavica  
Kada tumori donjeg kapka razaraju rub kapka u {irini ve}oj od 40%, a visina lezije nije ve}a od 3 mm, kod osoba ~ije op{te stanje onemogu}ava sprovodjenje uobi~ajenog hirur{kog tretmana, ili kod kojih su registrovani vi{estruki mikrorecidivi ranije le~enog tumora autori predla'u hirur{ko uklanjanje tumorske lezije u celini bez odgovara-ju}e rekonstrukcije donjeg kapka. Autori daju opis ovakvog postupka. Metod efikasno re{ava problem tumorskog procesa, daje dobar funkcionalni rezultat i
more » ... iv estetski efekat, a ostavlja i mogu}nost rekonstrukcije donjeg kapka kada se za to steknu uslovi. Klju~ne re~i: tumori donjeg kapka, hirur{ka terapija UVOD A. Bobi}-Radovanovi} i sar. ACI Vol. LIV
doi:10.2298/aci0702075b pmid:18044320 fatcat:dvmnnevqszf3lahltjvmgy6a5q