Symptoms of Benign Prostate Hypertrophy and Its Effect on Life Quality in Males Over 50

Enver GÜLER, Suleyman ERSOY, Emin PALA
2021 Medical Records  
Öz Amaç: Çalışmamızda 50 yaş üzeri erkeklerde ortaya çıkan alt üriner sistem semptomlarını, bu semptomların yaşam kalitesini etkileme derecesini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metot: Çalışmaya İstanbul il Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ümraniye 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne 01.01.2020-01.03.2020 tarih aralığında başvuran 50 yaş üstü 307 erkek hasta dahil edildi. Onamları alınarak çalışmaya dahil edilen tüm hastalara 23 soruluk anket uygulandı. Anketteki soruların bir kısmı alt üriner sistem
more » ... üriner sistem semptomlarının varlığı ve bu semptomların hastalara psikolojik, sosyal, fiziksel ve cinsel etkilerine yönelik sorular; diğerleri de hastaların özgeçmiş bilgilerine yönelik sorulardı. Bulgular: Yaşam kalitesi skoruna göre yapılan gruplamada hastaların 292'sinin (%95,1) yüksek, 14'ünün (%4,6) orta, birinin (%0,3) düşük yaşam kalitesi grubunda olduğu görüldü. Ortalama toplam yaşam kalitesi skoru %92,1±12,3 olarak belirlendi. Ortalama psikolojik skor %81,1±14,4, sosyal skor ise %90,0±20,8 olarak saptandı. Her bir şikâyet için; şikayeti olan hastalardaki yaşam kalitesi skoru, psikolojik, fiziksel, sosyal ve cinsel skorların her birisi şikayeti olmayanlara göre anlamlı düşük bulundu (Her birisi için p<0,001). Yapılan korelasyon analizlerinde yaş ile toplam yaşam kalitesi, cinsel, psikolojik ve sosyal skorlar arasında anlamlı ters korelasyon olduğu görüldü (Her biri için p<0,05). Sonuç: Alt üriner sistem semptomları 50 yaş üzeri erkeklerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hastaların hem alt üriner sistem şikâyetlerinin azaltılmasına yönelik tedavilerin düzenlenmesi, hem de psikolojik, sosyal ve cinsel yönlerden destekleyici uygulamaların yapılması gereklidir. Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem; benign prostat hiperplazisi; benign prostat hiperplazisi yaşam kalitesi ölçeği (bph-yk); yaşam kalitesi Abstract Aim: WAim: We aimed to investigate the lower urinary tract symptoms of men over 50 years and to what extent these symptoms affect the quality of life of patients. Material and Methods: The study included 307 male patients over the age of 50 who applied to Umraniye 1 Family Health Center between 01.01.2020-01.03.2020. All the patients included in the study were applied a questionnaire of 23 questions which are about low urinary tract system symptoms and regarding the psychological, social, physical and sexual effects of these symptoms on patients. Results: According to the quality of life scores, 292 (95.1%) of the patients were in the high, 14 (4.6%) were in the middle and one (0.3%) were in the low quality of life. The mean total quality of life score was 92.1 ± 12.3% . The mean total psychological score was 81.1 ± 14.4%, and the social score was 90.0 ± 20.8%. For each complaint; The mean total quality of life score, psychological, physical, social and sexual scores of patients with complaints were significantly lower than those without complaints (p <0.001 for each). In correlation analysis, there was a significant inverse correlation between age and total quality of life, sexual, psychological and social scores (p <0.05 for each). Conclusion: Lower urinary tract symptoms negatively affect the quality of life of men over 50 years. Accordingly, it is necessary to organize the treatments aimed at reducing the complaints of these patients as well as supporting psychological, social and sexual practices. Keywords: Benign prostatic hyperplasia; lower urinary tract; quality of life; benign prostate hyperplasia life quality scale (BPH-LQS) Araştırma Makalesi / Research Article
doi:10.37990/medr.889316 fatcat:atcvtyq7tnauzdrba3tn7qzqtm