Distributed Punctured Ldpc Coding Scheme Using Novel Shuffled Decoding For Mimo Relay Channels

Satoshi Goto, Yichao Lu, Xiao Peng, Nanfan Qiu
2012 Zenodo  
Publication in the conference proceedings of EUSIPCO, Bucharest, Romania, 2012
doi:10.5281/zenodo.43024 fatcat:ixxv7xricfewxij2kii5iudzmm