مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری‌های جنینی

مریم جاویدی صرافان, مهین تفضلی, دکتر طلعت خدیوزاده, سید رضا مظلوم, دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده
2020 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: مشاوره غربالگری ناهنجاری جنینی، از جمله وظایف ماماها طبق دستورالعمل غربالگری ناهنجاری‌های جنینی می‌باشد. از‌ آنجایی ‌که ارتقاء صلاحیت بالینی ماماها از طریق سیستم آموزش کارآمد با روش‌های نوین آموزشی بسیار مورد توجه و ضروری است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری‌های جنینی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1397 بر روی 67 نفر از ماماهای
more » ... ی 67 نفر از ماماهای دارای پروانه در مشهد انجام شد. افراد به دو گروه آموزشی مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد تخصیص یافتند. بعد از انجام پیش‌آزمون، یک برنامه آموزشی 4 ساعته برای هر گروه برگزار شد و صلاحیت بالینی ماماها 2 هفته بعد از آموزش با پرسشنامه و چک‌لیست پژوهشگر ساخته سنجش صلاحیت بالینی ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، من‌ویتنی و کای اسکوئر دقیق انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: تغییرات میانگین نمره کل صلاحیت بالینی 2 هفته پس از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله در هر دو گروه معنی‌دار بود (001/0>p). میانگین نمره کل صلاحیت بالینی قبل از مداخله (711/0=p) و 2 هفته پس از مداخله (412/0=p) در دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: هر دو روش آموزشی مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد در ارتقاء صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری‌های جنین مؤثر است.
doi:10.22038/ijogi.2020.15556 doaj:f11db864c0eb4ea9b3fa7ae19eec689a fatcat:6k2bqqnftbds5ds6vdgh5o7fze