Minimally invasive techniques for pyeloplasty in pediatric patients

Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
2016 Turkish Association of Pediatric Surgeons  
Öz Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığı (UPD) tedavisinde açık cerrahi ile dismembered piyeloplasti en sık uygulanan yöntemdir. Minimal invaziv cerrahideki gelişmeler sayesinde erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da endoskopik üreteropelvik (UP) darlık tedavisi ve laparoskopik veya robotik piyeloplasti uygulaması her geçen gün daha popüler olmakta ve başarı ile uygulanmaktadır. Endoskopik endopiyelotomi çaprazlayan damarı olmayan veya nüks UPD gibi seçilmiş olgularda tercih edilmelidir.
more » ... roskopik ve robotik teknik trokar ve robot kollarını yerleştirdikten sonra aynıdır. Retroperitonoskopik veya transperitoneal yaklaşımla uygulanabilir. Minimal invaziv teknikler, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha az postoperatif analjezi gereksinimi açısından açık cerrahiden avantajlıdır. Hasta yaşı, özellikle 3 aydan küçük hastalarda, kullanımını sınırlandırmaktadır. Abstract Minimally invasive techniques for pyeloplasty in pediatric patients Open dismembered pyeloplasty is the most commonly used procedure to treat ureteropelvic junction obstruction (UPJO) in children. Due to the developments in the minimally invasive technology, endoscopic treatment, laparoscopic and robotic pyeloplasty are becoming more popular every day, and being successfully used in the management of UPJO in children as is the case in adults. Endoscopic endopyelotomy should be preferred in selected cases such as children with reccurrent UPJO or those without crossing vessels. Laparoscopic and robotic techniques are comparable after placement of trocars, and robotic arms. It can be used via transperitoneal or retroperitoneoscopical routes. Minimally invasive techniques are advantageous with shorter hospitalization period and lower postoperative analgesic requirement relative to open procedure. The age of the patient, restricts its use especially in patients younger than 3 months.
doi:10.5222/jtaps.2016.289 fatcat:f43bkin465f55fnp6cjscz3gga