Biga-Karabiga (Çanakkale) Çevresinin Jeolojisi

Şerafeddin Çakır, Ahmet Karakaş
2018 Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışma; Biga ilçesi ile Karabiga yerleşim birimi arasındaki alanın stratigrafisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Formasyonlar yaşlıdan gence anlatılmaktır. Çalışma alanının temelini başlıca; mikaşist, fillit, kalkşist, metakuvarsit ve mermerden oluşan Permo-Triyas yaşlı Çamlıca metamorfitleri oluşturmaktadır. Bu birimin üzerine tektonik olarak Üst Kratese yaşlı Çetmi ofiyolit melanjı gelmektedir. Bu birim kireçtaşı blokları, şeyl ve grovak içerir. Ballıkaya formasyonu Üst
more » ... Paleosen dönemi kireçtaşı blokları, grovak ve bazaltları barındırır. Bu birimler üzerine uyumsuz olarak resifal kireçtaşlarından oluşan Soğucak formasyonu gelir. Bu formasyon üzerine uyumlu olarak gelen kumtaşı ve şeyl ardalanmasından oluşan Ceylan formasyonu derinleşmeye başlayan denizin türbiditik çökelleridir. Orta Eosen yaşlı Karabiga granitoyitleri, bu birimleri kesmektedir. Bunların üzerine Orta Eosen yaşlı andezitik ve dasitik bileşimli Balıklıçeşme volkanitleri gelir. Daha üstte uyumsuz olarak Plio-Kuvaterner döneminde çökelen çakıltaşı, kumtaşı ve silt ve killerden oluşan flüviyal çökeller yer alır. Bayramiç formasyonu olarak adlandırılan bu çökeller çalışma alanının orta ve güney kesiminde küçük yüzlekler verir. Alüvyonlar ise alçak alanlarda ve çalışma alanının ortasında geniş ve düz alanlarda bulunur. ABSTRACT This study was carried out to reveal the stratigraphy of the area between the Biga district and Karabiga settlement. Formations are explained from old to young. The bedrocks of the study area are mainly Permo-Triassic Çamlıca metamorphic rocks composed of mica-schist, phyllite, calcschist, metaquartzite and marble. Upper Cretaceous Çetmi ophiolite mélange overlies the bedrocks tectonically. This unit contains limestone blocks, shale and greywacke. Ballıkaya formation consists of Upper Cretaceous-Paleocene limestone blocks, greywackes and basalts. These units are unconformably overlain by the Soğucak formation, which is composed of reef limestones. Ceylan formation, consisting of sandstone and shale intercalation, overlying conformably Soğucak formation consists of the deep marine turbiditic sediments. The Middle Eocene Karabiga granitoids cut these units. The Middle Eocene andesitic and dacitic Balıklıçeşme volcanics overlay these formations. Conglomerate, sandstone, silty and clayey fluvial sediments deposited during the Plio-Quaternary period unconformably in the upper parts. These deposits, called Bayramiç formation, outcrop in small areas in the central and southern part of the study area. Alluviums exist in low areas and in wide and flat areas in the middle of the study area.
doi:10.30706/uybd.421273 fatcat:fu7khlilsvdunia7mqrgbwhkn4