Rosyjscy starowiercy w USA wobec amerykanizacji i globalizacji

Stefan Pastuszewski
2016 Emigrantologia Słowian   unpublished
Rosyjscy starowiercy w USA wobec amerykanizacji i globalizacji Russian Old Believers in the USA towards the Americanization and globalization Streszczenie: Rosyjskich staroobrzędowców, których dwa główne skupiska (Pensylwania-Michigan-New Jersey oraz Oregon-Alaska) znajdują się w Stanach Zjednoczonych, głównie religia chroni przed wynarodowieniem i akulturacją. Ściśle związana z kulturą i obyczajowością poprzez światopogląd, który nie dzieli rzeczywistości na sacrum i profanum, pomaga ona
more » ... m, pomaga ona kolejnym pokoleniom słowiańskich przybyszy z przełomu XIX i XX wieku nie utracić swojej tożsamości. Liturgia sprawowana jest w dwóch językach w zależności od stopnia otwartości poszczególnych wspólnot. Staroprawosławni opracowali różne strategie zachowania swojej tożsamości, czemu od lat osiemdziesiątych XX wieku sprzyja amerykańska polityka ochrony mniejszości narodowych i etnicznych. Model szkoły dwujęzycznej i dwukulturowej zachęca do korzystania ze szkolnictwa państwowego poprzez przedłużenie czasu edukacji ponad, typowe, akceptowane dotąd przez starowierców, 8 lat kształcenia elementarnego, uzupełnionego edukacją zawodową. Ameryka jest więc obecnie mniej groźna dla duchowego świata rosyjskich starowierców, dla których skądinąd w sferze bytowej zawsze była przyjazna, co było zresztą główną przyczyną ich emigracji do Stanów Zjednoczonych. Starowiercom ze stanów centralnych, w których społeczeństwo jest bardziej konserwatywne, także w swej warstwie protestanckiej, łatwiej jest zachować swoją tożsamość niż ich współwyznawcom z bardziej liberalnych stanów północno-wschodnich. Summary: Russian Old Believers, of which two groups (Pennsylvania-New Jersey-Michigan and Oregon-Alaska) are located in the United States, defend themselves before denationalization primarily by religion. Religion closely related to the culture and mores through a worldview not divide reality into sacred and profane, helping the next generation of Slavic newcomers not to drown in the ocean of US-globalization. They have cerate various strategies to protect their identity. Since the eighties of the twentieth century, US policy favors the protection of national and ethnic minorities. Model of bilingual school and bicultural encourages using by the state education extending the time of education more than typical for the Old Believers model of eight years of basic education, supplemented by vocational education. America is therefore currently less dangerous to the spiritual world of Russian Old Believers, which in the sphere of household appliances has always been friendly, which was the main reason of emigration to the USA. Wstęp Staroprawosławie, zwane najczęściej staroobrzędowstwem bądź starowierstwem, cieszy się od początku XXI wieku wyjątkowym zainteresowaniem badaczy różnych dziedzin nauki. Wpływa niewątpliwie na to fakt skomplikowanych dziejów i zagmatwanej struktury
fatcat:ngvhmf7sy5ashayxnrcjx7gwm4