The effects of the number, location, dimension and histopathological diagnosis of endometrial polyps on laboratory and clinical findings

Bulent Arici, Huseyin Cengiz, Levent Yasar, Isa Ozdemir, Mehmet Keven
2012 Gaziantep medical journal  
Özet Bu çalışma endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Ocak 2008 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Kliniğinde endometriyal polip nedeniyle histeroskopik polip rezeksiyonu yapılan 73 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, semptomları ve menopozal durumları kaydedildi. Tüm vakalarda
more » ... di. Tüm vakalarda polipektomiler ameliyathanede genel anestezi altında bipolar rezektoskopla yapıldı. Hemoglobin değerleri hemen ameliyat öncesi ve ameliyattan 3 ay sonra ölçüldü. Histopatolojik olarak endometriyal poliplerin 70'ine (%95,8) benign, 2'sine (%2,73) atipili kompleks hiperplazi ve 1'ine (%1,36) adenokarsinom tanısı konuldu. Menopozal gruptaki hastaların %90'ı ve reprodüktif dönemdeki hastaların %84,9'u semptomatikti. Reprodüktif gruptaki hastaların %88,6'sı ve menopozal gruptaki hastaların %85'inde polip sayısı tekildi. Endometrial poliperde sayı, çap ve yerleşim yerinin semptomatoloji (sırasıyla P=0,346, P=0,350 ve P=0,742) ve histopatolojik tanıları (sırasıyla P=0,825, P=0,751 ve P=0,099) arasında anlamlı ilişki kurulamadı. Poliplerde sayı, çap ve yerleşim yeri ile histopatolojik tanılar ve semptomatoloji arasında ilişki kurulamadı. Hemoglobin düzeyleri semptomatik vakalarda anlamlı olarak düşük bulundu. Anahtar kelimeler: Endometrial polip; histeroskopi; polipektomi Abstract The aim of this study was to evaluate the effects of the number, location, dimension and histopathological diagnosis of endometrial polyps on laboratory and clinical findings. Seventy three women with endometrial polyps who underwent hysteroscopic polyp resection at . Sociodemographic characteristics, symptomatology and menopausal status of the patients were documented. Polypectomy was performed by bipolar resectoscope in all cases under general anesthesia in operating room. Hemoglobin levels were measured just before and after 3 months later operation. The number, location, dimension, histopathological diagnosis of endometrial polyps and clinical symptoms were recorded. The histopathological diagnosis were benign endometrial polyp in 70 (%95,8) cases, complex endometrial hyperplasia with atypia in two cases (%2,73) and endometrial carcinoma in one case (%1,36). Ninety percent of the patients in the menopausal group and %84,9 of the patient in the reproductive age group were symptomatic. In addition, %88,6 of polyp in the reproductive-age and %85 of polyp in the menopausal group were single. The polyp number, dimension and location were not statistically correlated with symptomatology (P=0,346, P=0,350 and P=0,742, respectively) and histopathological diagnosis (P=0,825, P=0,751 and P=0,099, respectively). Polyp location, number and dimension do not correlate with histopathological diagnosis and symtomatology. The hemoglobin levels were significantly lower in cases with symptoms. Gaziantep Tıp Derg 2012;18(2): 90-94 Gaziantep Med J 2012;18(2): 90-94 Arıcı ve ark.
doi:10.5455/gmj-30-2012-92 fatcat:53ac3zktbjgtzczpxguwcsi2aa