Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні

Зозуля О. І.
2020 Zenodo  
Постановка проблеми. Запроваджений для запобігання поширенню COVID-19 в Україні комплекс протиепідемічних заходів втілюється у різних формах обмеження реалізації громадянських, політичних та інших прав людини, що виявляє необхідність аналізу конституційності, обґрунтованості та сумірності таких обмежень і пошуку оптимального балансу між дотриманням основних прав людини та охороною здоров'я нації. Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення
more » ... арантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика сутності, переваг і недоліків запроваджених у зв'язку із цим протиепідемічних заходів, а також обґрунтування напрямків удосконалення гарантій та обмежень основних прав людини під час пандемії COVID-19. Методи. Для вирішення задач дослідження використані діалектичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші методи наукового пізнання. Результат. Встановлено, що практика встановлення урядом та місцевими органами публічної влади за неоголошеного надзвичайного стану для запобігання поширенню COVID-19 обмежень низки громадянських і політичних прав людини є недостатньо узгодженою та послідовною, в окремих випадках не відповідає конституційному порядку обмежень прав людини, виявляє недостатню обґрунтованість і відповідність деяких обмежень прав людини інтересам охорони здоров'я нації, допускає певну дискримінаційність. Гарантії громадянських і політичних прав людини, встановлені в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, здебільшого мають поодинокий і безсистемний характер. На дотриманні даних прав людини позначаються й недоліки юридичної техніки правових актів щодо запобігання поширенню COVID-19, несвоєчасність встановлення та оновлення протиепідемічних заходів, відсутність або несвоєчасність закріплення порядку їх реалізації, значні прогалини та колізії у формулюванні таких заході [...]
doi:10.5281/zenodo.3702447 fatcat:m4d5tclvgzdatmcmzka6cnxrrm