CULTURAL COLONIALISM AND IMPERIALISM IN THE SOCIOLOGICAL CONTEXT: TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM

E.A. Huhnin, V.M. Popovych
2020 Habitus  
Гугнін Е.А. к.соціол.н., доцент, перший проректор Національний університет «Запорізька політехніка» Попович В.М. д.філос.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та психології Національний університет «Запорізька політехніка» У статті побудовано описову характеристику ключових напрямів реалізації культурного колоніалізму й імперіалізму, визначено основні парадигми дослідження культурного колоніалізму й імперіалізму та охарактеризовано освітній, інформаційно-технологічний (цифровий),
more » ... ий (цифровий), мистецький, медійно-інформаційний матеріально-культурний колоніалізм та імперіалізм. У результаті проведеного дослідження сформульовано висновок, що культурний колоніалізм та імперіалізм є стратегіями зовнішнього впливу суспільств, які прагнуть здобути культурне, економічне або політичне домінування над іншими суспільствами шляхом насадження їм своїх культурних систем або їх окремих елементів. Наголошено на тому, що культурний колоніалізм та імперіалізм є фундованими на культурній ідентичності суспільства-гегемона, яка позиціонується як така, що має істотні переваги над суспільством-об'єктом зовнішнього впливу, що є, як правило, об'єктом культурної, політичної та економічної колонізації. Суспільство-гегемон транслює свою ідентичність через культурні коди в різні сегменти культурної системи суспільства-колонії: політику, право, економіку, фізичну культуру, медіа-комунікації, освіту тощо. Визначено, що насадження культурної ідентичності суспільства-домінанта може відбуватися паралельно із застосуванням інструментарію військово-політичного й економічного колоніалізму або бути самостійною стратегією. Констатовано, що реакцією суспільств, які стають об'єктами впливу суспільств-колонізаторів і суспільств-імперіалістів, може бути інтерналізація їхніх культурних кодів та ідентичностей або різні за інтенсивністю реакції опору і протидії. При цьому інтенсивність самих контркультурних стратегій суспільств, які стають об'єктами впливу, залежить від розвиненості/нерозвиненості їхньої ідентичності й, відповідно, етноцентризму та націоналізму як складників ідеологій, філософій, релігій в автентичній культурній системі. Ключові слова: культурний колоніалізм, культурний імперіалізм, освітній колоніалізм та імперіалізм, інформаційно-технологічний (цифровий) колоніалізм та імперіалізм, мис-тецький колоніалізм та імперіалізм, медійно-інформаційний колоніалізм та імперіалізм, матеріально-культурний колоніалізм та імперіалізм. The article constructs a descriptive description of the key areas of cultural colonialism and imperialism, identifies the main paradigms for the study of cultural colonialism and imperialism and describes educational, information technology (digital), art, media and information material and cultural colonialism and imperialism. The study concludes that cultural colonialism and imperialism are strategies of external influence of societies that seek to gain cultural, economic or political dominance over other societies by implanting their cultural systems or their individual elements through It is emphasized that cultural colonialism and imperialism are based on the cultural identity of the hegemonic society, which is positioned as having significant advantages over the societyobject of external influence, which is usually the object of cultural, political and economic colonization. The hegemonic society translates its identity through cultural codes into different segments of the cultural system of the colony society: politics, law, economics, physical culture, media communications, education, etc. It is determined that the planting of the cultural identity of the dominant society can take place in parallel with the use of the tools of militarypolitical and economic colonialism or act as an independent strategy. It has been stated that the reaction of societies that become the objects of influence of colonizing societies and imperialist societies may be the internalization of their cultural codes and identities, or different in intensity reactions of resistance and opposition. The intensity of the very countercultural strategies of societies that become objects of influence depends on the development/ underdevelopment of their own identity and, accordingly, ethnocentrism and nationalism as components of ideologies, philosophies, religions in the authentic cultural system. Key words: cultural colonialism, cultural imperialism, educational colonialism and imperialism, information-technological (digital) colonialism and imperialism, artistic colonialism and imperialism, media-informational colonialism and imperialism and material-cultural imperialism.
doi:10.32843/2663-5208.2020.18.1.3 fatcat:od6zbnnxtrf2tgiok67ena66ya