Burn injuries associated with the water tank of motorfarming tricycles in China

Xin-long Chen, Yan-ping Li, Dan-ping Zhang, Ming-xing Yu, Ping Zhang, Wei Zhang
2003 Burns  
doi:10.1016/s0305-4179(03)00202-x pmid:14636757 fatcat:c7nu6dtdxvdq3c4oamsczal53m