ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1969-1970 ÖĞRETİM YILINI AÇIŞ KONUŞMASI

ALACAKAPTAN Uğur
1969 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
1969 -1970 Öğrenim Yılma bugün başlıyoruz. Fakültemizin ku ruluşunun 44. yıldönümüne eriştiğimiz bu yeni dönemi, geçen yılın getiremediği ve çoktanberi beklediğimiz reformların gerçekleşti ğini, üniversiteler içindeki öğretim ve öğrenim koşullarının bekle nilen düzeye kavuştuğunu görebilmek umuduyla açıyorum. Önü müzdeki oniki ayın, devrimci ilke ve ülkülere tam bir bağlılık için de geçmesi, anayasanın emirlerine uygun bir toplum ve devlet dü zenine biraz daha yaklaşabilmenin yeni vesile ve
more » ... aklarını ya ratması, bir başka ve büyük dileğimizdir.
doi:10.1501/hukfak_0000001147 fatcat:zduefkrdx5hxvkx6zda3fcvgue