DOLAR VE EURO KURUNDAKİ DEĞİŞİMLERİN ANTALYA ŞEHİR ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÇOK DEĞİŞKENLİ VAR-EGARCH UYGULAMASI

Samet GÜRSOY, Yaşar ALPTÜRK, Mert Baran TUNÇEL
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Öz Borsa İstanbul bünyesinde yatırım amaçlı pek çok hisse senedi endeksi hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul tarafından finans alanı için BİST pay endeksleri arasında şehir endeksleri oluşturulmuştur. BİST Şehir Endeksleri bulunduğu bölgedeki kalkınma durumunu yansıtmasının yanı sıra yatırım yapmak isteyen kesime de yol gösterici nitelikte bir özelliğe sahiptir. Borsada işlem gören şehir endeksleri ulusal borsalarda işlem gören birçok endekste olduğu gibi döviz kurundaki meydana gelen
more » ... daki meydana gelen değişimlerden etkilenmektedir. Bu durumdan hareketle çalışmada, BİST Şehir Endekslerinden biri olan Antalya endeksinin 02.01.2014-25.12.2019 dönemi arasındaki günlük kapanış verileri ile döviz kuru arasındaki getiri ve volatilite yayılımı çok değişkenli VAR-EGARCH yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kurulan varyans denklemi ve ortalama varyans denklemi sonuçlarına göre her iki döviz kurundan Antalya Şehir Endeksi üzerine istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gerçekleştiği görülürken, ayrıca pozitif şokların, negatif şoklara göre volatiliteyi daha fazla artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Many stock indexes have been calculated within Borsa İstanbul for investment purposes. Therefore, Borsa Istanbul created city indices among the BIST share indices for the financial field. In addition to its contribution to the development in the region where BIST City Indices are located, it has a feature that guides the people who want to invest. City indices traded on the stock exchange are affected by the changes in the exchange rate as in many indices traded on the national stock exchanges. Based on this situation, the return and volatility spillovers between the daily closing data between the period of 02.01.2014-25.12.2019 and the exchange rate were analyzed using the multivariate VAR-EGARCH method. According to the results of the variance equation and the mean variance equation established in the study, While it was seen that both of the Exchange rates it performed statistically significant results on Antalya city index, it was also determined that positive shocks are the result of more volatility than negative shocks.
doi:10.47147/ksuiibf.828592 fatcat:5md333dbnjav3i4aszk32ftymu