The Archetypical Approach to Contemporary Ukrainian Social Activities' Researches: the Experience of the Ukrainian School of Archetypes

Alla Makarova
2020 Humanitarian vision  
Житомирський державний університет імені Івана Франка ORCID: 0000-00001-7270-0135 Makarova_AO@ukr.net (статтю надіслано до редакції -10.10.2019 р., прийнято до друку -04.03.2020 р.) © Макарова А., 2020 Ця стаття є частиною циклу оглядових матеріалів, які автор публікує у межах дослідження "Архетипноціннісна детермінація діяльності: соціально-філософський аналіз". За останні десятиліття в Україні проведено чимало якісних різноманітних наукових досліджень, які з'ясували роль і механізми впливу
more » ... етипів на соціальне буття. Ці комплексні дослідження започаткувала Українська школа архетипіки. Огляд тематики деяких її заходів покладено в основу цієї статті, як доказ об'єктивності та продуктивності архетипного підходу. Використано матеріали звіту 10-го теоретико-методологічного семінару "Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень", наведено тематику виступів учасників задля орієнтації дослідника у найновіших напрямках застосування архетипного підходу. Розглянуто перспективи розробки та впровадження серії ігор для дітей молодшого/середнього шкільного віку з персонажами-архетипами, укладання навчальної програми для старшокласників та студентів, яка би окреслила межі та специфіку ціннісних орієнтацій соціальної діяльності, створення тестових методик з визначення провідного архетипові-ціннісного символу соціальної діяльності, а також інтегрованого курсу професійного самовизначення. Ключові слова: архетип, архетипний підхід, соціальна діяльність, ціннісна орієнтація, Українська школа архетипіки. This article is a part of series of review materials published by the author in the framework of the study "Archetypical and Axiological Determination of Activity: Social-Philosophical Analysis". The author justifies that the archetypical approach provides a lot of qualitative scientific researchers, which have been carried out in Ukraine, covering the role and mechanisms of influence of archetypes upon social life. Also, the author considers the activity of the Ukrainian School of Archetypes and gives survey of its activities, which demonstrate the productivity of the archetypical approach, when is used for exploring different types of social practice. The report of the 10 th theoretical and methodological seminar "Archetypes and Public Administration: Strategies for Sustainable Development under the Conditions of Civilization Shifts" was used. The topics of participants' papers are presented, in order to help orient readers through the latest directions of applications of the archetypical approach. In addition, the author suggests the necessity to develop a series of games with archetype characters for secondary schools and АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ... 55 colleges' students, test methods for determination of the leading archetypal-axiological symbol of social activity, an integrated course of professional self-determination.
doi:10.23939/shv2020.01.054 fatcat:qr7jlhuxvfdrvjxrs2mbffzxhe