Preliminary thoughts on research in medical humanities

Xiaojing Yun, Jiawei Guo, Haihong Qian
2017 BioScience Trends  
doi:10.5582/bst.2017.01085 pmid:28458331 fatcat:gty2t6yjmjdqhbhlpi6eeiayli