Peculiarities of translation of Kazakh jewelry "sholpy"
Қазақ тіліндегі «шолпы» атауының аударылу ерекшеліктері

G Kozhakhmetova, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, S Tazhibaуeva, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
2020 BULLETIN of the L N Gumilyov Eurasian National University Phililogy Series  
doi:10.32523/2616-678x-2020-131-2-113-120 fatcat:2ouv6hqidrck3gzuckxa2wbhlq