HİZMET İŞLETMELERİNE AİT RAPORLARIN ENTEGRE RAPORLAMA İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Filiz YÜKSEL, Hakan ARACI
2017 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Entegre raporlama, işletmenin değer yaratma sürecinin bilgi kullanıcılarına aktarılma süreci olarak tanımlanır. Entegre raporlama bir raporlama süreci olup, entegre rapor bu sürecin çıktısı niteliğinde olan kurumsal raporlama aracıdır. Bir diğer ifadeyle entegre rapor, belli bir dönemde işletme tarafından yaratılan değerin bilgi kullanıcılarına aktarılmasında kullanılan kurumsal raporlama aracıdır. Entegre raporlama Uluslararası Entegre Raporlama Komitesi tarafından 2013 yılında yayınlanan
more » ... ararası Entegre Raporlama Çerçevesi doğrultusunda hazırlanmaktadır. Çalışmamızın amacı, hizmet işletmelerine ait raporların entegre raporlama ilkeleri ile uyumunu tespit etmek, yasal sistem ve sürdürülebilir rekabet endeksi ülke sıralamasının entegre rapor hazırlama eğilimi üzerine etkisini incelemek, analiz sonuçlarını endüstri işletmelerine ait analiz sonuçları ile karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Uluslararası Entegre Raporlama Komitesi veri tabanında yer alan hizmet işletmelerine ait raporlar içerik analizine tabi tutularak, istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlar, örneklemimize dahil ettiğimiz raporların büyük çoğunluğunun Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi'nde açıklanan İçerik Ögelerine uygun olarak hazırlandığını, ancak yasal sistem ve sürdürülebilir rekabet endeksi ülke sıralamasının işletmelerin entegre rapor hazırlama eğilimi üzerinde bir etkisi olmadığını göstermiştir.
doi:10.18092/ulikidince.319285 fatcat:px2dyskicvglzkrijmsgh4fgy4