La genètica de les migracions humanes: Seguint el rastre de les migracions a través del nostre genoma

Seguint El, Rastre De, Les Migracions, A Través, Del Genoma
2014 Mètode Revista de difusió de la investigació   unpublished
A diferència de la gran majoria d'organismes vius, els humans som una espècie cosmopolita, dispersa per tot el planeta i adaptada a una gran diversitat d'hàbitats. Aquesta extensió geogràfi ca ha estat fruit d'un seguit de migracions i barreges de poblacions que han tingut lloc en un període de temps relativament curt en termes evolutius. Actualment hi ha un consens de diverses disciplines sobre l'origen africà i recent de la nostra espè-cie: les dades paleontològiques i arqueològiques situen
more » ... eològiques situen els jaciments més antics dels humans a l'est d'Àfrica, i fi ns i tot la lingüística basada en diversitat de fonemes apunta algunes llengües de grups caçadors-recol·lectors del sud del continent com les més antigues. En aquest sentit, les dades genètiques recolzen sense cap tipus d'incertesa l'origen dels humans a l'Àfrica. Com podem determinar l'origen dels humans a través de les dades genètiques i de quina manera som capaços d'establir les migracions posteriors de les poblacions humanes? El nostre genoma, el conjunt d'ADN en forma de cromosomes que contenen els nuclis de les nostres cèl-lules, és portador de la informació per generar les es-tructures i funcions necessàries del nostre organisme. La replicació i transmissió del nostre genoma no són perfectes i de manera atzarosa es produeixen petites errades que anomenem mutacions o canvis que anem acumulant de generació en generació i que produei-xen diversitat en els individus. Aquests petits canvis «ELS HUMANS SOM UNA ESPÈCIE COSMOPOLITA, DISPERSA PER TOT EL PLANETA I ADAPTADA A UNA GRAN DIVERSITAT D'HÀBITATS» Figura 1. Esquema de la diversitat genètica a les poblacions humanes actuals. Els cercles de colors exemplifi quen variants genètiques dife-rents. Les poblacions subsaharianes presenten una major diversitat genètica que la resta de poblacions a causa del nostre origen africà i a la major mida efectiva de les poblacions del continent africà. La diversitat genètica que observem fora d'Àfrica és un subconjunt de la diversitat africana degut a l'efecte fundador que es produí fa uns 50.000 anys amb la primera gran migració humana. MÈTODE MONOGRÀFIC La reconstrucció de les migracions humanes és possible gràcies a la informació aportada per diverses disciplines. L'estudi de la diversitat genètica de les poblacions humanes actuals ens revela quins han estat els esdeveniments demogràfi cs i moviments migratoris passats que han deixat una empremta en el nostre genoma. El coneixement dels moviments migratoris en temps prehistòrics ens permet com-provar hipòtesis proposades des d'altres disciplines científi ques. De la mateixa manera, la distribució de la diversitat genètica en el futur dependrà, en gran part, de les intenses migracions humanes actuals facilitades pels avenços tecnològics.
fatcat:7n7g3u6x5jhtbedlyvsurdhxea