EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF AWARDING AFFAIR IN UKRAINE: CONCEPTS, FEATURES, PRINCIPLES

I.V. Kovbas
2020 Scientific notes of Taurida National V I Vernadsky University Series Juridical Sciences  
Актуальність. Перегляд положень сучасного законодавства, яке регулює суспільні відносини, пов'язані із нагородженням заслуг осіб (колективів осіб) перед державою та українським народом, зумовлює потребу зосередження уваги на ефективності адміністративно-правового регулювання відповідних відносин. Важливо зазначити, що проблематика ефективності правового регулювання привертає увагу вчених-юристів, проте і досі є малодослідженою. Наслідком цього є недостатня ефективність самого нагородного
more » ... авства та практики його застосування, а отже, і нагородної справи загалом. Важливо не тільки визначити засади такого регулювання, а й забезпечити його ефективність застосування. Це дасть змогу реалізувати мету існування нагородної справи як правового феномену, реалізувати ефективність самого регулювання. Мета роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу різноманітних тематичних джерел з'ясувати ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної справи, її особливість, проблемні аспекти і сформулювати рекомендації щодо їх вирішення, зокрема й на нормативному рівні. Об'єкт роботи -суспільні відносини, пов'язані із нагородною процедурою як видом адміністративної процедури. Предметом дослідження є ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної справи. Методи дослідження являють собою сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, таких як: аналіз, синтез, порівняльно-правовий, експертних оцінок, логіко-юридичний, моделювання, прогнозування тощо. Результати: можна запропонувати авторське визначення ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні як відносних показників врегулювання відносин упровадження, застосування та гарантування нагородження осіб (колективів осіб) за заслуги перед державою, українським народом, зумовлені певними політичними, соціально-економічними та іншими обставинами, з найменшими витратами часу й ресурсів. Важливо ефективність розглядати саме у поєднанні її трьох елементів -ефекту (результату), умов та мінімізованих витрат. Можна констатувати, що загалом засади адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні дотримані, що певним чином впливає на її ефективність. Однак «дефектність» деяких із них, насамперед, адекватності, передбачуваності та прозорості, вплинула на ефективність відповідного регулювання, дещо знизивши її, негативно вплинувши і на соціальну значущість предмета регулювання і використання його ресурсу. Це з необхідністю зумовлює потребу усунення «дефектності» й удосконалення як адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери відносин, так і його результату.
doi:10.32838/tnu-2707-0581/2020.3/22 fatcat:6depsszimvelzmhba566bg5mve