Multicolorful ratiometric-fluorescent test paper for determination of fluoride ions in environmental water

Xinling Yu, Linlin Yang, Tingting Zhao, Ruilong Zhang, Liang Yang, Changlong Jiang, Jun Zhao, Bianhua Liu, Zhongping Zhang
2017 RSC Advances  
A ratiometric-fluorescent test paper for the visual detection of the fluoride ion.
doi:10.1039/c7ra09972j fatcat:h23bw4qbbvd5hkwwrejisyr5ei