HET EILAND BONERATE

D. J. C. KRlEBEL
1920 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Met schetskaartje. Het eiland Bonerate is gelegen in het midden van de Soendaof Floreszee op 7° 18' 40" en 7° 24' 10" Z. B. en 121 0 3' 50" en 121 0 10' 20" O. L. Administratief behoort het tot de onderafdeeling Saleier, afdee\ing Bonthain, gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. Bonerate heeft ongeveer den vorm van een gelijkzijdigen driehoek, waarbij men de weinig op den voorgrond tredende baaien en kapen, voor zooverre zij dien naam verdienen, wegdenkt. De hoogtelijn van dien driehoek is
more » ... dien driehoek is ongeveer 10 KM. De grootte van het eiland is + 70 KM2. Het is een eenige M. boven de zee uitstekend kalkplateau met eene inzinking in het midden van West naar Oost en met 3 heuvels aan de randen. De kalk komt over het geheeie eiland te voor!;chijn, hetzij als groote blokken op de toppen der heuvels, hetzij als een vaste massa, gescheurd tot grootere en kleinere schotsen of verweerd tot naalden, dan wel als losse kalkbrokken vermengd met aarde, zooals aan den voet der heuvels. De kalk is nergens tot marmer geworden. Eigenlijk laagland treft men nergens aan en daarmede ook geen teelaarde. Het geheeie eiland is dan ook zeer onvruchtbaar; de begroeiing is zeer ijl, de heuvels zijn met een 5 M. hoogen opslag begroeid, waartusschen enkele hoogere boomen, die toenemen in aantal naar den top, maar ook daar nog schaars zijn. De vlakte is begroeid met laag kreupelhout, ongeveer 2 a 3 M. haog, met enkele I Bij bet opstellen van dit stuk is dankba.a.r gebruikt gema.a.kt van inlichtingen ter plaatse door den Postbouder J. J. Banse, tijdens mijn altijd vluchtige bezoeken a.a.n Bonera.te als Controleur va.n Saleier.
doi:10.1163/22134379-900000006 fatcat:wds623p72ja6dkp6yobflioxcu