ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز

عباس معمارباشی, حیدر جودت, معرفت سیاه کوهیان
2016 Muṭāli̒āt-i kārburdī-i ̒ulūm-i zīstī dar varzish  
زمینه و هدف: رشته بدن سازی بیش از دیگر ورزش ها، نیازمند تغذیه صحیح و علمی می­باشد. هدف از این تحقیق، طراحی و ارزیابی رژیم غذایی رایانه­ای و بررسی تأثیر آن بر برخی از ویژگی­های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران رشته بدن سازی بود. روش تحقیق: در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 7 دانشجوی بدن­ساز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. رژیم غذایی معمولی آزمودنی­ها به مدت یک هفته با نرم ­افزار تغذیه و رژیم­درمانی، از نظر انرژی و ترکیبات مغذی تجزیه و تحلیل شد. سپس رژیم غذایی بر اساس نیاز آزمودنی­ها و
more » ... ودنی­ها و نیازمندی­های فعالیت ورزشی (65- 55 % کربوهیدرات، 25-20% چربی و 20-18% پروتئین) به کمک نرم ­افزار برای یک هفته طراحی شد و توسط آزمودنی­ها اجرا گردید. در دو مرحله پیش و پس آزمون، شاخص­های وزن، درصد چربی، محیط اندام ها (دور سینه، کمر، باسن، بازو، ران و مچ دست)، میزان اوره و کراتینین ادرار، ، نیروی ایزومتریک پنجه دست، نیروی لیفت کمر و پاها و آزمون­های پرش طول ایستاده، پرش عمودی، پرس سینه، یک تکرار بیشینه پا ، دراز نشست و بارفیکس و با روش های استاندارد بعمل آمد و رژیم غذایی روزانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمودنی­ها در طول هر دو مرحله، 3 جلسه در هفته تمرین با وزنه داشتند. برای بررسی تاثیر برنامه غذایی از آزمون t همبسته و همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و سطح معنی داری 0/05 منظور گردید. یافته‌ها: افزایش معنی­داری در مقادیر دور بازو، دور ران، نیروی پنجه دست و عضلات کمر و پاها، و نتایج آزمون­های پرش طول ایستاده، پرش عمودی، پرس سینه، یک تکرار بیشینه پا، درازونشست، بارفیکس و نیز کاهش معنی­داری در درصد چربی و دور سینه وجود داشت (0/05. نتیجه­گیری: اتخاذ یک هفته رژیم غذایی متعادل از نظر انرژی و درشت مغذی­ها، متناسب با نیازهای فردی و ورزشی و همراه با تمرینات مناسب؛ حتی بدون استفاده از مکمل­ها، می­تواند موجب بهبود ترکیب بدنی، مشخصه­های پیکری و عملکرد ورزشکاران رشته بدن­سازی ­شود. </span [...]
doi:10.22077/jpsbs.2016.384 doaj:109169731b634ac0b0edc7eb219540c1 fatcat:x7gdsvn4gjf2hojc2raiwwem3a