DETERMINATION OF THE SEAT OF ARBITRATION AS A PRECONDITION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES RESOLUTION

V.I. Nahnybida, D.D. Stetskov
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України Стецков Д.Д., старший юрист, юридична компанія "Genuine Law Company" У статті досліджуються питання сутності та практичного застосування правової концепції місця арбітражу у практиці вирішення міжнародних комерційних спорів. Автори констатують, що вибір місця арбітражу та права місця арбітражу (lex
more » ... сця арбітражу (lex arbitri) засновується на реалізації принципу автономії волі сторін арбітражного розгляду. Сутність концепції місця арбітражу полягає у встановленні правового та юрисдикційного зв'язку між конкретним арбітражним процесом і національною правовою системою. Окремо проводиться диференціація понять «юридичного місця арбітражу», «місця проведення слухань», «вчинення інших процесуальних дій», а також «місця постановлення арбітражного рішення». Стверджується, що місця слухань не прив'язані до держави -юридичного місця арбітражу -та можуть відбуватися будь-де, виходячи з принципу територіальної зручності для сторін і складу арбітражу, що може не відповідати встановленому шляхом вибору місця арбітражу формальному зв'язку з юрисдикцією конкретного правопорядку. Увага приділена також елементам арбітражного розгляду, які визначаються відповідно до положень lex arbitri: арбітрабільність спору; загальні вимоги до процедури розгляду і вирішення спору арбітражним судом; порядок, підстави та межі взаємодії арбітражу та національних судів як у світлі здійснення останніми заходів контролю (оскарження та скасування арбітражного рішення, перевірка компетенції арбітражного суду на вирішення спору), так і заходів сприяння арбітражному розгляду. Автори стверджують, що визначення місця арбітражу попри поширену практику опущення сторонами аспекту його погодження і закріплення в арбітражній угоді визнається одним із ключових факторів, які впливають на процедуру вирішення спору в міжнародному комерційному арбітражі та окреслюють перспективи виконання арбітражного рішення. Ключові слова: місце арбітражу, механізм правозастосування, автономія волі сторін, право місця арбітражу, арбітражне рішення. The article explores the nature and practical application of the legal concept of the place of arbitration in the practice of resolving international commercial disputes. The authors state that the choice of place of arbitration and, accordingly, the law of the place of arbitration (lex arbitri) is based on the implementation of the principle of party autonomy in the arbitration proceedings. In summary, the essence of the concept of the place of arbitration is to establish a legal and jurisdictional link between a particular arbitration process and the national legal system. Separately, the differentiation of the concepts of the legal place of arbitration, the place of hearings and other procedural actions, as well as the place of the arbitral award ruling. In the light of this, it is argued that the place of the hearing is not tied to the State, which is the legal place of the arbitration, and may take place anywhere, based on the principle of territorial convenience for the parties and the arbitration tribunal, which may not correspond to the formal connection with a jurisdiction of a specific rule of law, established by choosing the place of arbitration. Attention is also paid to elements of arbitration proceedings that are determined in accordance with the provisions of lex arbitri: arbitrability of the dispute; general requirements for the procedure for consideration and settlement of the dispute by the arbitral tribunal; the procedure, grounds and limits for the interaction between arbitration and national courts, both in the light of the control measures taken by the later (contesting and revoking an arbitration award, reviewing the jurisdiction of the arbitral tribunal) and measures to facilitate arbitration. The authors argue that determination of the place of arbitration, despite the widespread practice of omitting by the parties the issue of its establishment and inclusion in arbitration agreement, is recognized as one of the key factors influencing the dispute settlement process in international commercial arbitration and outlining the prospects for enforcement of the arbitration award. Key words: place of arbitration, mechanism of law enforcement, party autonomy, law of the place of arbitration, arbitration award.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.42 fatcat:ifz4ccafhbadzmrrgiovcgrqkq