DIE ROL VAN MILITERE FAKTORE IN DIE KONSIPIERING VAN NEUTRALITEIT AS VERDEDIGINGSBELEID

Kmdt Nothling
1981 Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies   unpublished
Whereas students of Political Science may not be in total agreement with all the views present~ in this article dealing with the role of military factors in the drafting of neutrality as defence policy, it must be clearly understood that this is not a mere recital of old truths, but represents a totally new and different approach to the subject and should be perused as such by the readers. Inleiding Die rol van neutraliteit as buitelandse beleidsrig-ting word normaalweg in die kader van
more » ... e kader van potensiele en geaktiveerde militere konfliksituasies vertolk. Die moontlikheid van 'n groter neutrale gerigtheid in die Republiek van Suid-Afrika se buitelandOje beleid te midde van die groot moondhede se magstryd is in die afgelope drie jaar met 'n toenemende aandrang deur regeringslui en politici geopper, ofskoon daar haas geen sprake was van 'n imminente regstreekse gewapende konflik nie. Ole feit dat die voorspraak vir 'n groter mate van neutraliteit vir Suid-Afrika grootliks in verband gebring word met 'n Oos-Wes-Konflik, laat enersyds die vraag ontstaan of die voorge-stelde beleidsrigting nie eerder op blokvryheid (onverbondenheid) slaan nie. Andersyds y,'il dit voorkom of die probleem van semantiese vertolking opgesluit Ie in die heer-sende opvatting dat konflik of oorlog 'n 'totale' aangesig verwerf het wat benewens die militere, ook op ander terreine gevoer word. In die verband dui die voorspraak vir Suid-Afrikaanse neutraliteit op 'n anomalie daar die keuses van totale oorlog soos dit plaaslik gehuldig word, byna uitsluitlik in 'n kontcks gebruik word waarin die bedreiging van die Republiek beklemtoon word. Dus kan neutraliteit of onbetrokkenheid wat Suid-Afrika betref, nie versoen word met 'n situasie waarin die Republiek noodgedwange betrokke is en 'n nasionale strategie van verweer moet volg nie. Aangesien die begrippe neutraliteit en blokvry-heid veelal sinoniem gebruik word agv 'n oorvleueling tot die aspek van onpartydigheid, is 'n oordeel oor die standpunt van gestelde neutraliteit vir Suid-Afrika onderhewig aan 'n diepgaande ondersoek na die begrippe se betekenis en toepassings in 'n historiese ver-band. 47 In hierdie artikel word die ondersoek hoofsaaklik tot die konteks van gewapende konflik afgebaken ten einde 'n geldige norm van evaluering daar te stel. In die eerste gedeelte word neutraliteit as universele verskynsel behandel, en in die slotgedeelte word die rol en betekenis van die beg rip in Suid-Afrika se staatkundige ontwikke-ling in oenskou geneem. Neutraliteit: Definisies en Kategoriee Neutraliteit is nie 'n ideologiese verskynsel nie, maar die buitelandse beleidsrigting of regstatus wat 'n staat tydens 'n oorlogstoestand handhaaf. Hoewel definisies van neutraliteit (kan) verskil, is die vereiste van onpartydigheid of onbetrokken-heid 'n onontbeerlike element. Soos Roderick Ogley dit stel: 'The idea of Neutrality is simple enough. It means obviously, not taking part in others' quarrels. That is, for states, keeping out of other states' wars'. Sinclair omskryf neutraliteit as 'the attitude of a state which is not at war with belligrents and does not participate in hostilities'. Neutraliteit is dus implisiet 'n tydsgeorienteerde of gebeurlik-heidsbegrip omdat die saakmakende uitoefening daarvan tydens dir duur van vyandelikhede plaasvind. Andersins;Jehou dit bloot 'n latente waarde as 'n riglyn van optrede in toekomstige konflikte. Ongeag die prinsipiele eenvormigheid van neutraliteit wat definiering betref, kom die praktiese hand hawing daarvan in diverse vorme voor: daar is byvoorbeeld tradisionele neutraliteit soos die van Switserland en Swede, neutralisasie waarvan Oostenryk 'n eksponent is en ad hoc neutraliteit soos in die geval van KambodJa. Hierbenewens bestaan daar 'n aantal byvoeglike kategoriee, onaer meer gewapende neutraliteit, permanente neutraliteit en territoriale neutraliteit.
fatcat:4eles7a6v5hjfmrrzmcdj2lay4