Apie du lietuvių menininkus, tapusius Vakarų pasaulio kultūros istorijos dalimi
Two Lithuanian artists who became part of Western cultural history

Rasa Žukienė
2016 OIKOS lietuvių migracijos ir diasporos studijos  
internetinis) rasa Žukienė apie du lietuvių menininkus, tapusius Vakarų pasaulio kultūros istorijos dalimi Santrauka. Šiandien lietuviai -pasaulyje pasklidusi diasporos tauta. Vargu ar įmanoma su skaičiuoti, kiek tarp jų buvo ir esama profesionalių kūrėjų. aišku viena, kad nedidelė tauta pa sauliui davė ir tebeduoda labai daug reikšmingų kultūros puoselėtojų. Būtų teisinga atidžiau ir dažniau kalbėti apie tuos menininkus, kurių kūrybinis darbas prisideda prie Vakarų pasaulio (ir lietuvos jame)
more » ... (ir lietuvos jame) civilizacinio ir kultūrinio klestėjimo. siekiant kalbėti apie plačiajam pasauliui kultūros sferoje svarbius lietuvius, šio straipsnio objektu pasirinkti antrojo pasaulinio karo pa bėgėliai, bene garsiausi šiuo metu gyvenantys menininkai lietuviai jonas mekas (1922) ir alek sandra kašubienė (kašuba) (1923). abiejų likimai, kaip ir daugelio kitų pokario emigrantų, yra ryškiai paveikti karo traumos ir pabėgėlio, "žmogaus be vietos" problemos. Bet skirtingai nuo daugelio kitų lietuvių menininkų, kuriems egzilinė būtis buvo visiškai nekūrybingas laikotarpis, jonas mekas ir aleksandra kašubienė pokariu europos dp stovyklose ir vėliau, emigravę į jaV, surado tinkamą kūrybai terpę. kitaip nei didesnė dalis tautiečių menininkų, jonas mekas ir aleksandra kašubienė su savo kūryba prasiveržė į tarptautinį meno pasaulį ir tapo XX a. meno istorijos dalimi. jonas mekas ir aleksandra kašubienė priklauso tai pačiai lietuvių emigrantų kartai. priversti išvykti dar visai jauni, lietuvoje nespėję iki galo persiimti nacionalinio meno kanonu, Vakaruose jie sukūrė unikalius kūrinius, kuriuose susipina kūrybiškumas ir smalsu mas, protestas prieš netobulą pasaulį ir siekis rasti būdą jame išgyventi. Šio straipsnio tikslas -išsiaiškinti, kaip karas ir pokario situacija paveikė šių dviejų jaunų, gabių ir kūrybingų žmonių gyvenimus, aptarti veiksnius, nulėmusius jų aukštus kūrybinius pasiekimus. Bandoma atkreipti dėmesį ne tiek į išorines sąlygas, kiek į vidines, psichosocia lines menininkų sėkmės prielaidas, galimai slypinčias jų prigimtyje, individualiose savybė se. straipsnyje remiamasi prielaida, kad esminiai sėkmingos meninės karjeros veiksniai yra vidinė asmenybės sankloda ir ankstyvaisiais gyvenimo metais suformuota pasaulio jausena, įdiegtieji elgsenos modeliai. Raktiniai žodžiai: antrasis pasaulinis karas, emigracija, lietuvių diaspora, lietuvių dailė egzilyje, tarptautinis modernizmas. antrasis pasaulinis karas sukėlė milži niš kas pabėgėlių bangas, kurių verpetai pasiglemžė ir daugybę lietuvos gyventojų. 1944 m. vasarą frontui artėjant prie lietuvos, gelbėdamasi nuo grįžtančių sovietų, į Va karus plūstelėjo žymi lietuvių inteligentijos http://dx.
doi:10.7220/2351-6561.22.8 fatcat:eiupk6umbfcl5dg7bnq6gzxfg4