Long-term results of adjuvant radiotherapy in stage I endometrial cancer

Didem ÇOLPAN ÖKSÜZ
2011 Turkish Journal of Oncology  
OBJECTIVES We aimed to analyze the treatment results and the acute and late side effects in patients with stage I endometrial carcinoma receiving adjuvant radiotherapy. METHODS Two hundred sixty-three patients with stage I endometrial adenocarcinoma, who were treated with postoperative radiotherapy between 1978 and 1998, were analyzed retrospectively. According to the 1988-FIGO staging system, the disease was stage IA in 19, stage IB in 128, and stage IC in 116 patients. One hundred and
more » ... even patients were treated with external and intracavitary irradiation, 45 patients with external radiotherapy and 21 patients with vaginal brachytherapy. RESULTS The 10-year local control, disease-free and actuarial survival rates were 96%, 93% and 95%, respectively. Fifty-five patients had late side effects. The late side effects were significantly higher in patients with acute toxicity and patients who were treated with external radiotherapy, followed by brachytherapy. CONCLUSION The decision of adjuvant therapy and choice of different treatment modalities in terms of a reduced risk of recurrence need to be weighed carefully against the treatment-related morbidity. AMAÇ Adjuvan radyoterapi uygulanan evre I endometrium kanserli olgularda erken ve geç dönem yan etkiler ile tedavi sonuçları değerlendirildi. GEREÇ VE YÖNTEM 1978-1998 yılları arasında operasyon sonrası radyoterapi uygulanan 263 evre I endometrium kanser tanılı olgu retrospektif irdelendi. FIGO 1988 evrelemesine göre olguların 19'u evre IA, 128'i evre IB, 116'sı evre IC idi. Yüz doksan yedi olgu eksternal radyoterapi ve intrakaviter brakiterapi, 45 olgu eksternal pelvik radyoterapi ile tedavi edildi. Yirmi bir olguda ise sadece vajen kubbe ışınlaması yapıldı. BULGULAR On yıllık lokal kontrol, hastalıksız sağkalım, hastalığa bağlı sağkalım oranları sırasıyla %96, %93 ve %95 idi. Geç yan etki 55 olguda tespit edildi. Eksternal pelvik radyoterapi sonrasında vajinal brakiterapi ile tedavi edilen olgularda ve akut radyoterapi yan etki görülen olgularda anlamlı olarak daha fazla geç yan etki görüldü. SONUÇ Adjuvan tedavi kararında ve tedavide uygulanabilecek farklı modalitelerin seçiminde yineleme riskinin azaltılmasının yanında oluşabilecek yan etkiler de dikkate alınmalıdır. Anahtar sözcükler: Endometrium kanseri; evre I; postoperatif radyoterapi; uzun dönem sonuçlar.
doi:10.5505/tjoncol.2011.591 fatcat:glp45w7awnbdlb3e3jyskol3f4