The use of kinds (forms) of artificial intelligence in the notary process of Ukraine: problems and ways of solution

Oleksandra Karmaza
2021 Entrepreneurship, Economy and Law  
Олександра Кармаза, докт. юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка ORCID ID: 0000-0003-4895-5220 ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ (ФОРМ) ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Актуальність статті полягає в тому, що в Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р, пропонується визнати
more » ... ими сферами розвитку штучного інтелекту науку, право тощо. На розвиток положень цієї Концепції зазначимо, що різні види (форми) штучного інтелекту, як-от: комп'ютерні програми, інформаційні технології тощо -вже частково використовуються у цивілістичному процесі, однак що стосується нотаріального процесу, то їх запровадження перебуває лише на стадії обговорення і розробки. У статті досліджуються поняття «штучний інтелект», «робот», «електронна особа», «види (форми) штучного інтелекту». Доведено, що поняття «штучний інтелект» охоплює різні наукові сфери, різні методології його дослідження, інструменти тощо. Автор дійшов висновку про необхідність застосування в нотаріальному процесі, а надалі нормативного закріплення порядку, меж, способів та механізмів дії і взаємодії різних форм штучного інтелекту, таких як комп'ютерні програми, інформаційні технології зі штучного інтелекту, електронна особа (особистість). Зауважується, що термін «електронна особа (особистість)» є умовним та застосовується до роботів із високорозвиненим інтелектом, які мають фізичне перевтілення. Доведено, що робот зі штучним інтелектом в Україні не є суб'єктом процесуальних правовідносин чи суб'єктом інших правовідносин, але «електронна особа (особистість)» може набути такого правового статусу за умови, що будуть дотримані загальні принципи використання штучного інтелекту (принципи поваги до основних прав і свобод людини, недискримінації, якості та безпеки, прозорості, неупередженості, справедливості, контролю з боку людини тощо), а межі, порядок та способи її діяльності визначатимуться законом. При цьому норми права в частині використання штучного інтелекту повинні відповідати принципу юридичної визначеності та принципу верховенства права, передбаченим в Конституції України. Встановлено, що в Україні немає прямих юридичних або інших перешкод для запровадження деяких видів (форм) штучного інтелекту у нотаріальний процес, однак спеціального закону не прийнято. Видається доцільним розширити коло суб'єктів нотаріальних процесуальних правовідносин та надати право вчиняти деякі нотаріальні дії (незначної складності та за згодою сторін) електронній особі-нотаріусу (наприклад, щодо засвідчення достовірності копій (фотокопій) документів і виписок з них тощо). Ключові слова: нотаріальний процес, суб'єкт нотаріальних процесуальних відносин, електронна особа (особистість), штучний інтелект, форми штучного інтелекту.
doi:10.32849/2663-5313/2021.3.02 fatcat:iex5oudp5jhojedrqefthihw2m