Statistical analysis of the relationship between type II radio enhancement and solar energetic particle event

Kun-Lun Zhou, Liu-Guan Ding, Tian-Qi Qian, Cong Zhu, Zhi-Wei Wang, Li Feng
2020 Wuli xuebao  
II型射电暴射电增强与太阳高能粒子 事件关系的统计 * 周坤论 1) 丁留贯 1)2)3) † 钱天麒 1) 朱聪 1) 王智伟 1)4) 封莉 3) 1) (南京信息工程大学空间天气研究所, 南京 210044) 2) (南京信息工程大学滨江学院, 南京 210044) 3) (中国科学院暗物质与空间天文重点实验室, 南京 210008) 4) (中国极地研究中心, 上海 200000)
doi:10.7498/aps.69.20200041 fatcat:kk3e5pldibfgzhfjg3nyn6wyem