Design of Introduction to Educational Sciences course using UbD: The evaluation of prospective teachers' achievement, attitudes and opinions about the course

İpek Som, Azmi Türkan, Sertel Altun
2016 International Journal of Social Sciences and Education Research  
Öz Bu araştırmanın amacı, UbD (Anlamaya Dayalı Tasarım) modeline göre tasarlanmış olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersinin öğretmen adaylarının başarı, tutum ve görüşleri üzerinde nasıl bir değişim yarattığını tespit etmektir. Araştırma deney ve kontrol gruplarını içeren öntest-sontest yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde Eğitim Fakültesi birinci sınıfa devam eden 66 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nicel verileri toplamak için; Önen ve
more » ... k (2011) tarafından geliştirilen Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ders başarı testi kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında, öğrenci yansıtma yazısı formundan faydalanılmıştır. Nicel verilerin analizi için SPSS 21. paket programı kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yapılmıştır. UbD modeline göre tasarlanan Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarında; deney ve kontrol grupları arasında tüm alt boyutlar için anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Derse karşı Sempati ve Önem Geliştirme alt boyutlarında deney grubu, anlamlı düzeyde daha yüksek puan almıştır. Ayrıca deney grubunun Antipati alt boyutunda, tutumlarına ait puanlar önemli düzeyde azalmıştır. Buna karşın deney ve kontrol gruplarının ders başarı testleri analizlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinde; UbD modeline göre düzenlenen bir dersin öğrencilerin olumlu duyuşsal özelliklerini harekete geçirdiği ve derse etkin katılımı arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. (2011) and SPSS 21.0 was used in order to analyze the data. In the collection of qualitative data, the student reflection papers were used and content analysis was performed in order to analyze the data. The findings indicated that in the subscales of Sympathy for the Course and Importance, prospective teachers' attitudes significantly differ in favor of experimental group. In addition, the experimental group's attitude scores in the subscale of the Antipathy has significantly decreased. However, a statistically significant difference between experimental and control groups was not found in terms of the analysis of course academic achievement tests. Prospective teachers' opinions revealed that Introduction to Educational Sciences Course using UbD activates the positive affective features of students and increase active participation in the course. Abstract This study aims to determine the changes in achievement, attitudes and opinions of prospective teachers, created by an Introduction to Educational Sciences Course using UbD (Understanding by Design). The research has a pretest-posttest semi-experimental design with experimental and control groups. The study group consists of a total of 66 prospective teachers attending first class at Faculty of Education. Participants were given the course achievment test developed by researchers and the Attitude Scale for the Course on Introduction to Education Sciences developed by Önen and Koçak
doi:10.24289/ijsser.279009 fatcat:dqymwb6zvbg3rgu3ghicaesdyi