FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİKLERİNİN VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Nilgün YENİCE
2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarını ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutumlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. İlişkisel tarama modeli ile yapılan araştırma 155 fen bilgisi öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; "Bilgisayar Öz Yeterlik Algısı Ölçeği" ve "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımsız
more » ... ama, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve BDE'ye yönelik tutumlarının "olumlu" düzeyde olduğu belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları; internete erişim durumu, kişisel bilgisayar sahibi olma durumu, bilgisayar kullanma süresi, bilgisayarla ilgili eğitim alma durumlarına göre anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Ek olarak, BDE'ye yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, bilgisayar kullanma süresi ve bilgisayarla ilgili eğitim alma durumuna göre bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları ile BDE'ye yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, tutum, öz yeterlik, fen bilgisi öğretmen adayı, algı. Abstract The purpose of this study was specified to investigate computer self-efficacy perceptions and attitudes toward computer-aided instruction (CAI) of science teacher candidates according to different variables and to determine the relationship between 1 Doç. Dr.; Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aydın, Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN 176 these two parameters. The research executed by relational screening model was carried out by participation of 155 science teacher candidates. "The attitude toward CAI scale" and "computer self-efficacy perception scale" were used as data collection tool. Arithmetic mean, independent t-test, one way variance analysis and Pearson correlation analysis were used to analyze data. At the end of the study, the attitudes toward CAI and computer self-efficacy perception of science teacher candidates were found to be at positive level. Computer self-efficacy perception of science teacher candidates was found significantly different with respect to internet access status, owning a personal computer, the time of computer usage and status receiving computer education. Additionally, their attitudes toward CAI were found significantly different according to their class level, time of computer usage and status receiving computer education. On the other hand, a significant relation was found between computer self-efficacy perception and attitudes toward CAI of science teacher candidates.
doi:10.14582/duzgef.577 fatcat:qai5hsa6rbdstmdinpsm2v24hm