Τοπικά Σύμφωνα ποιότητας στον Τουρισμό. Η περίπτωση του δικτύου "We do local"

Μαγδαληνή Αβραάμ Αβραμίδου
2021
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας στον τουρισμό σε ένα γενικό πλαίσιο. Στη συνέχεια εστιάζεται η προσοχή της στο δίκτυο ποιότητας "We do local". Αρχικά, αποσαφηνίζονται ο προβληματισμός, ο στόχος και οι υποθέσεις της έρευνας. Έπειτα, πραγματοποιείται μία αναφορά των όρων τοπική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, και ποιότητα, καθώς συνδέονται στενά με τη φιλοσοφία των Τοπικών Σύμφωνων Ποιότητας. Επίσης, αποσαφηνίζεται η σημαντικότητα της επίτευξης ποιότητας
more » ... ι τοπικής ανάπτυξης στον τουρισμό, και η άρρηκτη σύνδεση των όρων αυτών με την δημιουργία, την ένταξη και τη λειτουργία ενός Τοπικού Σύμφωνου Ποιότητας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι τα ΤΣΠ στον τουρισμό, επομένως επισημαίνονται οι διαστάσεις της ποιότητας στον τουρισμό, και η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους καθίσταται σημαντική η σύσταση ενός ΤΣΠ. Επίσης, πραγματεύονται η φύση και ο σκοπός των ΤΣΠ και παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση – οργανισμός επιλέγει να ενσωματωθεί σε ένα σύμφωνο. Έπειτα, ξεκαθαρίζεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας και τονίζεται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθείται προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην τοπική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. Επιπροσθέτως, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ΤΣΠ στον τουρισμό της Ελλάδας και παρουσιάζονται αρκετά ΤΣΠ (συμμετέχοντα ή μη στο Κ.Π. LEADER). Στη συνέχεια, περιγράφεται εκτενέστερα το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας "We do local" μαζί με τους ελκυστικούς παράγοντες συμμετοχής σε αυτό και τα κριτήρια του. Η εργασία κλείνει με την διεξαγωγή της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε στα μέλη του "We do local" ώστε να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν. Τα ερωτήματα αφορούν κυρίως στους παράγοντες παρακίνησης ένταξης μιας επιχείρησης στο "We do local" και στα οφέλη που καρπώθηκε η επιχείρηση μετά την ενσωμάτωση της. Μετά από την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της έρευνας, καταγράφονται [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.333090 fatcat:cn4vpq6umjfrxc6a3ms5yqnrjm