Characterization of Myrrh Essential Oil wıth GC-MS and Investigation Antibacterıal Effects on Salmonella spp

Evren ARIN, Ebru ÖNEM, Mehmet Ali TABUR
2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi  
Although Salmonella cause serious infections in animals, they are also of great importance with their zoonotic features. In this study, the antibacterial effects of myrrh (Commiphora myrrha) essential oil on poultry and human isolated Salmonella spp., S. typhimurium ATCC 14028, also Gram-positive (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ATCC 43300), Gram-negative (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922) were investigated agar well
more » ... igated agar well diffusion method and minimum inhibition concentrations (MICs) were determined micro dilution methods. In addition bioactive components analysed by gas chromatography-mass spectrophotometer GC / MS. According to the results of GC-MS, major component of myrrh essential oil is curzerene with 24.99 % rate. This was followed by beta elemene with 21.75%. A total of 106 components were detected, and the other components detected were found at between 0.01% and 1.88% rate. Antibacterial test result showed that the zone diameter range of essential oil on Salmonella spp. isolates have been determined between 7.75 mm and 9.75 mm and MIC values ranging from 12.4 µg / ml to 49.6 µg / ml. In reference strains, it was seen that the most effective result was on Gram-positive bacteria. Özet: Salmonellalar hayvanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olmalarının yanısıra zoonotik özelliklerinden dolayı da oldukça önemlidirler. Yapılan bu çalışma ile mür (Commiphora myrrha) uçucu yağının kanatlı ve insandan izole edilen Salmonella spp. suşları ile S. typhimurium ATCC 14028 referans suşu ve Gram-pozitif (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ATCC 43300), Gram-negatif (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922) bazı bakteriler üzerine antibakteriyel etkisi agar kuyucuk difüzyon yöntemi ile araştırılarak minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) belirlenmiştir. Ayrıca biyoaktif bileşenleri gaz kromotografisi kütle spektrofotometre (GS/MS) ile araştırılmıştır. GS/MS sonuçlarına göre mür uçucu yağının sahip olduğu major bileşen %24,99 ile curzeren olup %21,75 ile beta elemenin ikinci major bileşen olduğu görülmüş ve oranları %0,01 ile %1,88 arasında değişen toplamda 106 bileşen tespit edilmiştir. 320 Agar kuyucuk difüzyon sonuçlarına göre ise Salmonella spp. izolatlatları için tespit edilen zon apları 7.75 mm -9,75 mm aralığında değişkenlik göstermiştir. Mür uçucu yağının izolatlara etki ettiği MİK değeri ise en düşük 12,4 µg / ml, en yüksek 49.6 µg / ml olarak bulunmuştur. Referans suşlarda ise en etkili sonucun Gram pozitif bakteriler üzerinde olduğu görülmüştür.
doi:10.29233/sdufeffd.853138 fatcat:tpik5lrjfvevtmjhxi53u3jet4