Transport properties of two-dimensional electron gas in lattice-matched InAlN/GaN and InAlN/AlN/GaN materials

Wang Ping-Ya, Zhang Jin-Feng, Xue Jun-Shuai, Zhou Yong-Bo, Zhang Jin-Cheng, Hao Yue
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.117304 fatcat:qzoipml3fbeynjonseqtpmtcqm