INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO* INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS, PLANT BREEDING AND NURSERY PRACTICE

Petar Vrgoč
unpublished
SAŽETAK: Termin Cultivar je skraćenica od engleskih riječi cultivated što znači kultivirana i variety što znači vrsta. Cultivar nastaje oplemenjivanjem. U povijesti čovječanstva stvarani su brojni cultivari žitarica, voća, povrća, in-dustrijskog bilja, ukrasnog bilja i šumskog drveća. Novi proizvodi ili novi cul-tivari prodaju se na tržištu zbog zarade, a zaštita cultivara kao intelektualnog vlasništva osigurava da dio zarade dobije inovator, odnosno oplemenjivač. Cultivar može biti u formi
more » ... a ili u formi poboljšanog sjemena, pa se tako na meću i dvije karakteristične strategije: zaštita intelektualnog vlasništva ople menjivača (Plant Breeder UVOD-Introduction na tržištu zbog zarade, a zaštita intelektualnog vlasni-štva osigurava da dio zarade dobije inovator odnosno oplemenjivač. D u b o i s (2001) objašnjava da je Pariška Konvenci-ja iz 1983. godine obuhvatila 107 zemalja članica, koje u svojim zakonima štite industrijsko vlasništvo. Od tog vre mena upotrebljava se i termin "pravo na intelektualno vlasništvo", a stječući to pravo proizvodi ljudskog inte-lekta štite se od neautorizirane eksploatacije. U Europskoj Zajednici i u drugim razvijenim zem-ljama svijeta novi cultivari se mogu zaštititi kao intelek-tualno vlasništvo i to na sličan način kao i drugi industrijski patenti. D u b o i s (2001) navodi da su SAD prve prepoznale intelektualno vlasništvo za vegetativ no razmnožavane cultivare zakonom Plant Patent Act iz 1932. godine. F e h r , 1993. detaljnije iznosi i interpre ti-ra ovaj američki zakon. Nakon toga, 1938. godine osnovana je udruga AS-SINSEL (Association Internationale des Selectionne-urs Professionnels pour la Protection des Obtentions Vegetales) u Švicarskoj u gradu Nyonu. Ova udruga ASSINSEL bila je vodeća kod kreiranja UPOV kon-vencije 1961. godine u Parizu. UPOV je skraćenica Termin Cultivar je skraćenica od dviju engleskih riječi cultivated variety, a što znači kultivirana vrsta. Cultivar ima isto značenje, što i naziv sorta, porijeklom iz njemačkog jezika. Vi d a k o v i ć (1993), Vi d a k o v i ć i F r a n j i ć (2004) kao i F e h r (1993) definiraju cultivar na sličan način, kao skupinu biljaka razmnoženih vegeta-tivno ili iz sjemena, a koja sadržava biljke ujednačenih i poželjnih svojstava i po kojimu se upravo ta grupa bi-ljaka razlikuje od vrste (ili cultivara) od koje je razvijena. U povijesti čovječanstva oplemenjivanjem su stva-rani brojni cultivari žitarica, voća, povrća, industrij-skog bilja, ukrasnog bilja te šumskog drveća. Nastanak novog cultivara je ustvari proizvod intelekta opleme-njivača. Slično kao što su druge industrijske inovacije proizvodi inteligencije inovatora. Upravo taj dio inte-lektualnog rada koji je sadržan u novom proizvodu, nakon postizanja pravne zaštite, postaje intelektualno vlasništvo. Novi proizvodi ili novi cultivari prodaju se 1 Dr. sc. Petar Vrgoč, Hrvatske šume d.o.o., UŠP Senj, Šumarija Krk * Rad je izložen na Simpoziju 1200 godina crikveničkjog rasad-nika "Podbadanj" (Crikvenica 24. i 25
fatcat:oz2qzhcbgjgopjcajbeqmr3rpu