مطالعه اثر حفاظتی نانو اکسید روی در مقابل هوازدگی چندسازه چوب-پلی پروپیلن

داود رسولی, حسین یوسفی, مهدی مشکور
2022 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران  
در این بررسی اثر نانو اکسید روی به‌عنوان جاذب نور فرابنفش بر مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب-پلی‌پروپیلن مطالعه شد. برای­ این منظور، چندسازه­های چوب-پلی­پروپیلن با افزودن 0، 1، 2 و 3 درصد نانو اکسید روی به کمک مخلوط­کن داخلی و پرس آزمایشگاهی ساخته شدند. سپس آزمون هوازدگی شدت گرفته به مدت 1480 ساعت (در توالی­های 0، 480، 960 و 1480 ساعت) روی آنها انجام شد. برای مطالعه شدت هوازدگی، از آزمون­های مقاومت کششی، سختی، رنگ­سنجی، تصاویر استریومیکروسکوپ و طیف­سنجی FTIR استفاده شد. نتایج نشان داد که هوازدگی
more » ... وجب تخریب فیزیکی و شیمیایی سطح نمونه­ها، تغییر رنگ و کاهش مقاومت­های کششی و سختی شده است. وجود نانو اکسید روی در ساختار چندسازه توانست تا حدودی از افت مقاومت کششی و سختی نمونه­ها و همچنین تخریب سطح آنها جلوگیری کند. درمجموع می‌توان گفت که استفاده از 2 درصد نانو اکسید روی عملکرد بهتری را در برابر هوازدگی نسبت به سایر مقادیر مورد استفاده در این تحقیق داشته است.
doi:10.22092/ijwpr.2021.353685.1666 doaj:7a7d965690624b6d8e972fcdc945415e fatcat:pwfkzlto5jaktkiqtr7jwbevfm