Seasonal Dynamics of the Avian Guild Structure of Mountain Secondary Forest in Dabieshan Mountain

Bin Liu, Li-Zhi Zhou, Wen-Ge Wang, San-Bao Shen, De-Min Han
2009 Zoological Research   unpublished
fatcat:fdpenyzx4zh2bilnkianjmtxyq