Зв'язок поліморфізмів генів РLIN і MC4R з відгодівельними якостями свиней

В. М. Гиря, О. І. Метлицька, В. Є. Усачова, О. М. Бондаренко
2018 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Представлено аналіз розподілення алельних варіантів генів РLIN і MC4R у свиней різних порід. Встановлено вплив поліморфізму генів на відгодівельні якості тварин. Одержані результати досліджень істотно доповнюють науково-пізнавальну базу генетичних факторів, які визначають рівень продуктивності відгодівельного молодняка та підтверджують ефективне використання їх поліморфізму в якості ДНК-маркерів у регірнальних селекційних програмах. The analysis of distribution of allelic variants of RLIN and
more » ... 4R genes in pigs of different breeds is presented. The influence of gene polymorphism on animal fattening qualities was established. The obtained research results substantially complement the scientific and cognitive basis of genetic factors that determine the level of productivity of fattening young animals and confirm the effective use of their polymorphism as DNA markers in the periodic breeding programs.
doi:10.31210/visnyk2018.01.18 fatcat:np5uqbw6jrfltkbfaldx6ypnkm