YOUTH POLICY IN UKRAINE: THE CURRENT STATE AND THE WAYS OF REFORMING

L.O. Zhuzha, Hortitsa National Training and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhya Regional Council
2019 Scientific Journal "Regional Studies"  
кандидат політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Запорукою гармонічного розвитку суспільства та держави є формування цілісної системи правових норм, що здатні регулювати важливі сфери людського життя, однією з яких є молодіжна сфера. Основним носієм інноваційного потенціалу країни, її еволюції та соціально-економічного перетворення є молодь, саме тому інтенсивний розвиток і
more » ... не використання цього потенціалу беззаперечно надає стратегічні переваги та інтенсифікує темп розвитку країні. Сьогодні в більшості розвинених країн світу спостерігається цілковите усвідомлення пріоритетності виховання дітей і молоді, а також важливості створення якомога сприятливих умов для розвитку та самореалізації юнацтва. У статті автор розглядає специфіку ведення державної молодіжної політики Німеччини, Франції, Швеції, Великобританії та США, що має як спільні, так і значно відмінні риси в питаннях молодіжної політики й форм участі молоді в громадському житті, способів взаємодії з державним апаратом. На основі аналізу основних моделей здійснення державної молодіжної політики в провідних країнах світу автор виділяє специфічні прийоми, використання яких може значно підвищити рівень співпраці представників молоді та державного апарату, а також матиме вплив на формування самодостатнього, реального громадянського суспільства за рахунок створення сприятливих умов для гармонійного розвитку й виховання в молодого покоління відчуття відповідальності, самостійності та захищеності. Крім цього, розглядається питання розвитку молодіжної політики для юнацтва, що не підпадає під категорії груп ризику. Однією з нагальних проблем у країні є еміграція молодих людей і втрата країною реального інтелектуального й робочого потенціалу. До того ж це призводить до поступового збільшення кількості населення пенсійного віку, що негативно впливає на економічний розвиток країни. Тому автором запропоновано шляхи вдосконалення та розроблення молодіжних програм, що допомагають пристосуватися до постійних вікових і соціальних змін «звичайним» молодим людям, які також стикаються з проблемами адаптації до навколишнього мінливого середовища. Ключові слова: молодь, молодіжна політка, працевлаштування, самоврядування, політична участь, політична свідомість, суспільство. The key to harmonious development of the society and each state is the formation of a coherent system of legal norms capable of regulating important areas of human life, youth sphere being among them. Youth may be rightfully considered as the main carrier of the country's innovation potential, its evolution and socio-economic transformation, which is why intensive development and productive use of this potential undoubtedly provides strategic advantages and intensifies the pace of the country's development. Today, in most developed countries of the world there is full awareness of the priority of raising children and young people, as well as the importance of creating the most favorable conditions for the development and self-realization of youth. In this article, the author analyses the specifics of conducting state youth policy in Germany, France, Sweden, the United Kingdom and the USA, all of which have both common and significantly different features in the issues of youth policy and forms of youth participation in public life, as well as ways of interacting with the state apparatus. Based on the research of the main implementation models of the state youth policy in the leading countries of the world, the author identifies specific techniques that will significantly increase the level of cooperation between the representatives of youth and the state apparatus, and may have an impact on the formation of a self-sufficient, harmonious, and real civil society by creating favorable conditions for the harmonious upbringing and the development of a sense of responsibility, independence and security in the young generation. In addition, the article deals with the development of youth policy for young people who do not fall into the categories of risk groups. One of the pressing problems in the country is the emigration of young people and the loss of real intellectual and work potential by the country. Moreover, it leads to a gradual increase in the retirement age, which negatively affects the economic development of the country. The author enlists the ways to improve and develop youth programs that help adapt to the constant age and social change of "ordinary" young people who also face the challenges of adapting to the changing environment.
doi:10.32782/2663-6170/2019.19.7 fatcat:sy34ux45bzg23gzlnyjh74f3yy