Zloraba moči in nasilje v medosebnih razmerjih

Zlatka Rakovec - Felser
2009 Obzornik zdravstvene nege  
Ključne besede: medosebna razmerja, zloraba moči, storilec zlorabe, žrtev, ciklični potek zlorabe in nasilja IZVLEČEK Nesporno je poznavanje narave in strukture komuniciranja za sistem zdravstvene oskrbe pomembna tema, saj lahko izboljša kakovost odnosov zdravstvenih delavcev do klientov in prispeva k zaupanju in sodelovanju le-teh v preiskovalnih in terapevtskih postopkih. V našem prispevku se preko krajšega orisa medosebnega komuniciranja, sprejetih življenjskih vlog in vzpostavljenih odnosov
more » ... ostavljenih odnosov v celoti usmerjamo na pojave zlorabe moči in nasilja v medosebnih razmerjih. Govorimo o različnih oblikah zlorabe moči, vedenjskih vzorcih telesnega in psihičnega nasilja, o značilnem cikličnemu poteku pojavov in tudi o psiholoških in socioloških teorijah, ki iščejo razloge zanje. Pri tem se usmerjamo predvsem na pojave zlorabe in nasilja znotraj družine, saj je teh, v nasprotju z idealistično predstavo o družini kot človekovem varnem zatočišču, statistično največ. Za konec je v prispevku nanizanih še nekaj napotkov, kako prepoznati status žrtve in kako izstopiti iz takšnega razmerja. doc. dr. Zlatka Rakovec -Felser, spec. klin. psih., Elektrarniška 9, 2351 Kamnica, e-pošta: zlatka.rakovec-felser@triera.net Key words: interpersonal relationships, power misuse, abuser, victim, cyclic processes of abuse and violence ABSTRACT The importance of adequate communication, knowledge of its nature and structure is indisputable, especially so in the health care system as can it can contribute to better interactions between health providers and patients and enhance the clients' compliance during diagnostic and therapeutic procedures. The article focuses on the abuse of power, behavior patterns of physical and psychological violence in interpersonal relationships by outlining in theoretical terms the interpersonal communication, life roles and interactive relationships. Presented in the paper are different forms of power misuse, behavior patterns of physical and psychological violence as well as their cyclic processes and their psycho-social causes. Abuse and violence in family settings are highlighted as they are statistically significant and serious in spite of common idealizations of safe parental/ family milieu. The article concludes with some guidelines for early recognition of torture victim status and intervention. Uvod Ker smo ljudje socialna bitja, hote ali nehote, zavestno ali ne komuniciramo drug z drugim, in to tudi tedaj, ko molčimo, ali kot pravi Watzlawick (2007) , ni mogoče, da bi tudi tedaj ne komunicirali. Ljudje si neprestano, v dvoje ali v skupini, z besedami, a tudi s telesno govorico izmenjujemo določene podatke, sporočamo lastne izkušnje, mnenja in stališča, izražamo občutja in čustva, poskušamo vplivati drug na drugega in tako vstopamo drug z drugim tudi v medsebojne odnose, jih razvijamo ali obratno, prekinjamo. Ne le z vsebino, torej s tem, kaj povemo, temveč tudi z načinom, kako kaj povemo, sporočamo, kar želimo, a tudi
doaj:cd474470bd964f3196857db032d1131a fatcat:2sofwuemfzhezazbsmqts2q33i