Hadîslere Göre İslâm Kardeşliğinin Anlamı ve Korunması için Alınacak Tedbirler

Ömer ÖZPINAR
2014 Mütefekkir  
Özet Ġslâm dini, mensupları arasındaki iliĢkiyi "kardeĢlik" kavramıyla ortaya koymaktadır. Bazı durumlarda din kardeĢliğini, nesep kardeĢliğinden öncelikli ve üstün saymaktadır. Bu sebeple Müslümanlardan, ikili ve toplumsal iliĢkilerini "kardeĢlik" zemini üzerinde inĢâ etmelerini istemektedir. Hz. Peygamber (s), Ġslâm kardeĢliğinin ne olduğunu, hukukunu ve ilkelerini, kavlî ve fiilî sünnetiyle ortaya koymuĢtur. Ġslâm'a has sosyal bir proje olan bu en yüce insanlık değerinin yaĢatılması ve
more » ... asına özel önem vermiĢtir. KardeĢliğe zarar verecek davranıĢlar ile bunların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair açık öğretiler bırakmıĢtır. ĠĢte bu çalıĢmada, Hz. Peygamber (s)'in hadîsleri ıĢığında din kardeĢliğinin anlam ve kapsamı ile onu tehdit eden hususların neler olduğu tespit edilerek, bunlara karĢı alınacak tedbirleri gösteren nebevî ilkeler ortaya konulmuĢtur. Abstract Islam has put forth the relation among its members with the concept of "brotherhood". In some occasions, it considers this religious brotherhood superior to biological brotherhood. Thus, muslims are expected to build their interpersonal and social relations on the basis of brotherhood. The prophet determined what muslim brotherhood is, and its law and principles with his Verbal and Actual Sunnah. He paid special attention to the protection and sustainability of this supreme humane value which is a social project peculiar to Islam. He also left behind teachings about what the behaviours which might harm this brotherhood are and the precautions for preventing these behaviours. In this study, the meaning of religious brotherhood and its scope, and the elements that threaten this brotherhood have been determined and the prophetic principles which show the precautions against these threats are going to be introduced under the light of the Prophet's hadiths.
doi:10.30523/mutefekkir.130236 fatcat:5jrns4wtnzhbbpeu2m7n5dzpti