Pyrolyse ter bepaling van de kwaliteit van organische stof in mest [report]

Herman de Boer, LR - Animal Nutrition, Karst Brolsma, Bas Fleurkens, Anneke Schoonbergen, Petra van Vliet
2020 unpublished
Wageningen Livestock Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. De certificering volgens ISO 9001 door DNV onderstreept ons kwaliteitsniveau.
more » ... kwaliteitsniveau. Op als onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de Animal Sciences Group van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Zwolle. Wageningen Livestock Research Rapport 1240.
doi:10.18174/517478 fatcat:avz26x6qx5g5vb4ugzwr6jfzne