Controlling the self-folding of a polymer sheet using a local heater: the effect of the polymer–heater interface

Jianxun Cui, Shanshan Yao, Qijin Huang, John G. M. Adams, Yong Zhu
2017 Soft Matter  
doi:10.1039/c7sm00568g pmid:28430268 fatcat:cae7y2n73zcapemwazqzoywfvq